Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
1. CIKKELY - BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, AZ ALKALMAZÁSI KÖR

1.1 Az alábbi feltételek ("Általános Szerződési Feltételek") korlátozás és korlátozás nélkül vonatkoznak a Muzix Group Kft. a 01-09-193954 cégjegyzékszámon, 25000760-2-41 adószámmal bejegyzett, társaság, székhelye: 1139 Budapest, Forgách utca 21. (a továbbiakban: "MUZIX AUDIO"), minden olyan vállalkozásra vagy fogyasztóra ("Vevő"), aki a MUZIX AUDIO által üzemeltetett weboldalon ("Weboldal") a https://www.muzix.hu weboldalon üzemeltetett webáruházban megvásárolni kívánja az értékesítésre kínált termékeket ("Termékek").

Webhely hosting szolgáltató adatai:

UNAS Online Kft. (székhelye: székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14. nyilvántartási szám: 08-09-015594, e-mail cím: unas@unas.hu).

A tárhelyszolgáltató elektronikus elérhetőségei: unas@unas.hu A tárhelyszolgáltató honlapja: https://unas.hu/

Az Általános Szerződési Feltételek meghatározzák a megrendelési feltételeket, a fizetési feltételeket, a szállítási feltételeket és a Vevő által megrendelt Termékek esetleges visszaküldésének kezelését. A MUZIX AUDIO-tól történő megrendelés a jelen Általános Szerződési Feltételek teljes körű elfogadását és betartását, valamint a megrendelt Termékek kifizetésének kötelezettségét jelenti, amelyek így szerződést ("Szerződés") alkotnak.

1.2 A jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének időpontja a jelen Általános Szerződési Feltételek Weboldalon történő közzétételének időpontja, azaz 2023. július 27. A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatályba lépés időpontjától kezdve minden Vevőre vonatkoznak, és a Vevő a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy ismeri az akkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, elolvasta a jelen Általános Szerződési Feltételeket, megértette, tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit. A Vevő a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét és elválaszthatatlan mellékletét képezi. A MUZIX AUDIO bármikor egyoldalúan módosíthatja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, de a MUZIX AUDIO biztosítja, hogy a hatályos és minden korábbi ÁSZF állandóan elérhető legyen a Weboldalon. Minden Szerződésre a Szerződés megkötésének időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek minden más feltétel kizárásával érvényesek, különösen az üzletekben vagy más ellátási és értékesítési láncokon keresztül történő értékesítésre vonatkozó feltételek tekintetében.

Az Általános Szerződési Feltételek bármikor elérhetőek a Weboldalon, és szükség esetén elsőbbséget élveznek bármely más verzióval vagy bármely más, egymással ellentétes dokumentummal szemben.

Mivel az Általános Szerződési Feltételek a jövőben változhatnak, a vásárlásra a Vevő megrendelésének időpontjában hatályos változat vonatkozik.

2. CIKKELY - A SZERZŐDÉSEKRE ALKALMAZANDÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

2.1 A megrendelés érvényesítésével és a kívánt fizetési módra való kattintással a Vevő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

Ez az elfogadás a jelen Általános Szerződési Feltételek teljes körű elfogadását és betartását jelenti, valamint a megrendelt Termékek kifizetésének kötelezettségét, amelyet a Vevő kifejezetten tudomásul vesz, és így lemond minden olyan ellentmondó dokumentumon alapuló követelésről, amely nem lenne érvényesíthető a MUZIX AUDIO-val szemben.

A MUZIX AUDIO határozottan kijelenti, hogy képes hozzáférni és beszerezni a Weboldalon kínált termékeket.

A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a MUZIX AUDIO, mint eladó és a Vevő (a továbbiakban együttesen "Felek") között létrejött valamennyi távértékesítési szerződésre vonatkoznak. A szerződések értelmében a MUZIX AUDIO a tulajdonában lévő egy vagy több ingóság, elsősorban elektronikai termék (a továbbiakban: "Termék(ek)") tulajdonjogát adja át a Vevőnek ellenérték fejében.

A MUZIX AUDIO kijelenti, hogy mint a Termékek törvényes forgalmazója jogosult a Termékeket a Vevőnek adásvételi szerződés keretében értékesíteni. A MUZIX AUDIO kijelenti, hogy a Vevőnek átadott Termékek nem harmadik személyek tulajdonát képezik, és hogy a Termékek minden követeléstől, tehertől és terheléstől mentes ingóságok.

A Weboldalon található termékek tulajdonságai csak tájékoztató jellegűek, a termékek konkrét tulajdonságait a gyártó által a termékekhez mellékelt használati és kezelési útmutató tartalmazza. A MUZIX AUDIO vállalja, hogy a Weboldalon üzemeltetett webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) az értékesített Termékek megnevezését, leírását és lényeges jellemzőit részletesen közli, valamint a Termékek vagy azok csomagolásának fényképét megjeleníti. A jelen ÁSZF rendelkezései a Szerződések módosítására (a továbbiakban: "Módosítás") is vonatkoznak. A MUZIX AUDIO jogosult a Szerződés megkötésének időpontjában nem a Muzix Group Kft. tulajdonát képező Termékekre (rendelésre gyártott, vagy beszállítónál raktáron lévő termékek) szerződést kötni.

2.2 A szerződés nyelve a magyar. A Felek elsősorban írásban kommunikálnak egymással. Jelen ÁSZF alkalmazásában írásbeli kommunikációnak minősül a postai úton küldött levél formájában tett írásbeli nyilatkozat és az e-mailben küldött nyilatkozat. A MUZIX AUDIO kizárólag az info@muzixgroup.com vagy a management@muzixgroup.com e-mail címekre küldött e-maileket tekinti e-mail kommunikációnak. MUZIX AUDIO nem vállal felelősséget az elektroniukus címekre elküldött, de oda meg nem érkezett elektronikus kommunikáció kapcsán. A kapcsolat kezdeményezőjének az e-mailt olyan módon kell elküldenie, amelyben a címzetthez való megérkezésről a rendszer igazolást küld.  Felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek kivételével kizárólag írásban és a Honlapon keresztül biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak nyilatkozatot tenni. Amennyiben a Vevő a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között a Szerződésben foglalt adatokban bármilyen változást eszközöl, a Vevő köteles erről a MUZIX AUDIO-t haladéktalanul e-mailben értesíteni. A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a MUZIX AUDIO nem vállal felelősséget az adatok helytelen közléséből, illetve az adatok változásának bejelentésének elmulasztásából vagy késedelméből eredő károkért.

2.3 A Szerződést jogi személy vagy 16. életévét betöltött természetes személy kötheti.

3.CIKKELY - A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK MENETE ÉS MEGRENDELÉS

3.1 A Felek a Szerződést a Webshopon keresztül kötik meg.

A Szerződéseket (megrendeléseket) a rendszer automatikusan nyilvántartásba veszi, és azok írásbeli szerződésnek minősülnek. A megrendelési (Szerződés) megkötése ügyfél regisztrációval vagy anélkül is lehetséges, azonban a MUZIX AUDIO fenntartja a jogot, hogy bizonyos promóciós kedvezményeket csak regisztrált Vevőknek nyújtson. (Fiókregisztráció) A regisztrációval kötött szerződés esetén a Vevő a regisztráció során megadott adatokat bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy törölheti a Weboldal "Fiókom" menüpontjában. A Vásárló a Webáruház felületén az általa megvásárolni kívánt Termékeket a kosárba helyezi, ha rájuk kattint.

Egyes termékek:  A Vásárló a kosár ikonra kattintva ellenőrizheti a kosár tartalmát, illetve módosíthatja azt az egyes termékek vonatkozásában. A Vevő által a rendelés során megadott személyes adatok (pl. számlázási cím, szállítási cím, telefonszám stb.) a vásárlás során bármikor ellenőrizhetők és módosíthatók. A számlázási és szállítási adatok megadása után a Vevő választhat, hogy a terméket az alábbi módok valamelyikével kívánja-e átvenni: (Az érvényes és választható fuvarozókat a vásárlási folyamat során lehet kiválasztani, de a MUZIX AUDIO fenntartja a jogot, hogy más fuvarozót használjon, ha és amennyiben az nem jár többletköltséggel a Vevő számára).

A Vevő ezután kiválasztja a fizetési módot. A Vevő a "Megrendelés áttekintése" menüpont alatt ellenőrizheti és véglegesítheti a megrendelésének részleteit. A Vevő köteles minden adatát helyesen megadni. A MUZIX AUDIO és a Vevő közötti szerződés a fizetési mód, a szállítási mód és az adatok megadása/ellenőrzése (szükség esetén javítása) után a "Megrendelés elküldése" gombra kattintva jön létre (a továbbiakban: "Megrendelés"). Az előző mondat teljes körű betartásával a Szerződés a Vevő és a MUZIX AUDIO között érvényesen létrejön.

A MUZIX AUDIO késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelési folyamat során megadott e-mail címre küldött Megrendelést. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az érvényesen megkötött Szerződés alapján a feleket a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogok és kötelezettségek kötik, a hatályos magyar és európai egységes jogszabályok szerint, így különösen a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli.

A Vevő csak akkor kattinthat a "Megrendelés elküldése" gombra, ha kifejezetten elfogadta a jelen ÁSZF-et. A Vevő tudomásul veszi, hogy a választott fizetési és szállítási módtól utólag nem lehet eltérni.

Abban az esetben és csak abban az esetben, ha a Vevő Magyarországon bejegyzett és érvényes adószámmal rendelkező jogi személy adatait adja meg a Megrendelésben, a jogi személyt kell Vevőnek tekinteni. Ebben az esetben a számla a jogi személy nevére kerül kiállításra. A MUZIX AUDIO-nak joga van törölni a nyilvánvalóan hamis vagy helytelen regisztrációt, és kétség esetén joga van ellenőrizni az adatok hitelességét.

A MUZIX AUDIO nem vállal felelősséget a Vevő által megadott hibás adatok miatt a Vevőnél felmerülő többletköltségekért vagy károkért. A Vevő felel a MUZIX AUDIO-nál a Vevő által megadott helytelen adatok miatt felmerülő többletköltségekért vagy károkért. A MUZIX AUDIO nem felel a Vevőt ért károkért, amelyek abból erednek, hogy a Vevő elfelejtette jelszavát, vagy azt harmadik személy tudomására hozta. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött Megrendeléseket vagy a megkötött értékesítési tranzakció(ka)t. A regisztrált Vevők a Weboldalra történő bejelentkezést követően megtekinthetik korábban leadott Megrendeléseiket a "Fiókom / Megrendeléseim" menüpontban, vagy a Weboldal alján található "Megrendelési információk" fülre kattintva, bejelentkezés nélkül.

3.2 Online ügyfél fiók létrehozása:

A fiók létrehozásához az Ügyfélnek meg kell adnia a szükséges személyes adatokat magáról. Ez lehet természetes vagy jogi személy.

Az Ügyfélnek jelszót kell létrehoznia személyes fiókja védelmére. Ez a jelszó szigorúan személyes, ezért kizárólag az Ügyfél felelős annak bizalmas kezeléséért. A MUZIX AUDIO kizár minden felelősséget a jelszó ellopásáért vagy elvesztéséért.

Az Ügyfél vállalja, hogy azonnal kapcsolatba lép a MUZIX AUDIO-val, ha olyan tevékenységet észlel, amely arra utal, hogy a fiókját jogosulatlanul használják.

A MUZIX AUDIO fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek az Ügyfél általi megsértése esetén az Ügyfél fiókjához való hozzáférését ideiglenesen vagy véglegesen, értesítés vagy kártérítés nélkül felfüggessze.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Vásárlói fiók létrehozásával automatikusan részt vesz a MUZIX AUDIO HŰSÉGPROGRAMJÁBAN, amelynek aktuális feltételei a Weboldalon kerülnek közzétételre, és amelynek értelmében a Vásárló minden egyes teljesített vásárlás után vásárlásfüggő visszatérítésre jogosult.

3.3 Szerződéskötést megelőző információk - Eladó termékek

A Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása és a szerződés megkötése előtt olvasható és érthető módon tájékoztatást kapott a jelen Általános Szerződési Feltételekről és a szerződés tartalmával közvetlenül és szükségszerűen összefüggő valamennyi információról.

A termékek főbb jellemzői, nevezetesen a termékleírások, illusztrációk, valamint a termékek méretére vagy kapacitására vonatkozó információk a weboldalon elérhetők.

A megrendelés leadása előtt a Vevőnek meg kell ismernie az egyes termékek részleteit, hogy megismerje azok jellemzőit, alapvető tulajdonságait és szállítási idejét.

A Weboldalon található valamennyi termékfotó nem szerződéses, és csak illusztrációs célokat szolgál.

A termékek értékesítése a készlet erejéig történik.

3.4 Megrendelés leadása

Az Ügyfél felelős a Weboldalon megrendelni kívánt Termékek kiválasztásáért.

Az Ügyfélnek lehetősége van ellenőrizni a megrendelésének részleteit, a teljes árat és kijavítani az esetleges hibákat a megrendelés érvényesítését megelőzően. Köteles ellenőrizni a megrendelés pontosságát, és az esetleges hibákat haladéktalanul jelezni vagy kijavítani.

A megrendeléseket a megrendelő addig módosíthatja, ha azok nem " Előkészítés alatt " státuszúak. Ha a státusz elérte ezt az állapotot, a megrendelés előkészítés alatt áll, és többé nem módosítható.

Abban az esetben, ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, és a szállítás már nem lehetséges, a Vásárlót értesítjük, és törölheti a megrendelést. Választhat a teljes visszatérítés (a kifizetéstől számított 30 napon belül) vagy a termék cseréje között.

A megrendelés akkor kerül feladásra a Weboldalon, amikor az Ügyfél elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket a kívánt fizetési módra kattintva és a Megrendelés érvényesítésével. Ez az érvényesítés a jelen Általános Szerződési Feltételek teljes körű elfogadását jelenti.

3.5 A megrendelés elfogadása - A szerződés megkötése

Az adásvétel csak akkor válik véglegessé, amikor a MUZIX AUDIO e-mailben visszaigazolja a Vevőnek a megrendelés elfogadását.

A Vevő által a Weboldalon leadott és a MUZIX AUDIO által a fent leírt feltételeknek és eljárásnak megfelelően visszaigazolt megrendelés a Vevő és a MUZIX AUDIO között távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Ellenkező bizonyítás hiányában a MUZIX AUDIO számítógépes rendszerében tárolt valamennyi adat bizonyítéknak minősül az Ügyféllel folytatott valamennyi tranzakció tekintetében.

A MUZIX AUDIO fenntartja magának a jogot, hogy törölje vagy visszautasítsa bármely olyan Ügyfél megrendelését, akivel vita van egy korábbi megrendelés kifizetésével kapcsolatban.

4. CIKKELY - ÁR

A termékeket a weboldalon a MUZIX AUDIO által a megrendelés időpontjában meghatározott aktuális áron értékesítjük. Az árak magyar Forintban vannak feltüntetve, áfával együtt (bruttó Forint ár). Az ÁFA-kulcsok bármilyen változása automatikusan érvényesül a Termékek áraira. Ha egy vagy több olyan adót vagy pótdíjat, különösen környezetvédelmi adókat vezetnek be vagy módosítanak, amelyek növelnék vagy csökkentenék az árakat, a változások a Termékek áraira is alkalmazásra kerülnek előzetes bejelentés nélkül.

Az árak figyelembe veszik a MUZIX AUDIO által a weboldalon nyújtott kedvezményeket.

A MUZIX AUDIO fenntartja a jogot, hogy az árakat bármikor módosítsa. A Weboldalon feltüntetett árak nem tartalmazzák a feldolgozási, szállítási és kézbesítési díjakat, amelyek külön kerülnek kiszámlázásra, és a megrendelés teljes összegében jelennek meg, a Weboldalon feltüntetett és a megrendelés leadása előtt kiszámított feltételek szerint.

Ha a Vevőnek a megrendelt termékek csomagolására vagy szállítási feltételeire vonatkozó, a MUZIX AUDIO által írásban elfogadott egyedi kérése van, a kapcsolódó költségek külön és külön kerülnek kiszámlázásra, a Vevő által előzetesen elfogadott árajánlat alapján.

A MUZIX AUDIO fenntartja a jogot, hogy a szállítási költségekre vonatkozó árajánlatot adjon minden olyan túlméretes megrendelés esetén, amelyet nem a szokásos fuvarozók szállítanának.

A MUZIX AUDIO jogosult a Vételár módosítására azzal, hogy az új Vételár a Honlapon történő közzétételének időpontjától hatályos. A MUZIX AUDIO fenntartja a jogot, hogy a Termék Vételárát a megrendelés leadása után a Weboldalon feltüntetett Vételárhoz képest megváltoztassa, a Vételárnak a Weboldalon való téves feltüntetése miatt.

A MUZIX AUDIO a hiba észlelésekor haladéktalanul értesíti a Vevőt a megváltozott Vételárról. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a szerződéstől. A jelen ÁSZF 4. fejezetének rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók a jelen pontban foglalt elállásra, azzal az eltéréssel, hogy a jelen pontban foglaltak szerint nem csak a jelen ÁSZF 8. cikkében meghatározott Fogyasztó, hanem valamennyi Vevő jogosult elállni a szerződéstől. Amennyiben a Vevő a MUZIX AUDIO Vételár változásáról szóló értesítésének kézhezvételétől számított 10 napon belül nem értesíti a MUZIX AUDIO-t a jelen pont szerinti elállási szándékáról, a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem élt elállási jogával.

5. CIKKELY - FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az árat a Vevőnek a megrendelés napján azonnal és teljes egészében ki kell fizetnie, hitelkártyával, Paypal számlával, banki átutalással vagy bármely más, a MUZIX AUDIO által kínált fizetési móddal. Ez alól kivételt képeznek, a finanszírozott, vagy utánvétes konstrukciók igénybevétele.

A banki átutalással fizetett megrendelések automatikusan törlésre kerülnek, ha a fizetés nem érkezik meg tíz (10) napon belül.

Jelentős összegű megrendelések esetén a MUZIX AUDIO ellenőrzési eljárást alkalmazhat annak biztosítása érdekében, hogy senki ne használja más személy banki adatait annak tudta nélkül. Ennek az eljárásnak a részeként a Vásárlót arra kérik, hogy faxolja vagy küldje el e-mailben a személyi igazolványa másolatát és a lakhelyét igazoló dokumentumot a MUZIX AUDIO-nak.

A fizetési adatok cseréje titkosított.  A MUZIX AUDIO nem kezeli a különböző fizetési szolgáltatók (Barion, Simple, Stripe, PayPal, stb.) weboldalait, ezért nem vállal felelősséget a weboldalak Ügyfél általi helytelen használatának következményeiért, illetve a weboldal szolgáltatásainak esetleges elérhetetlenségéért. A bankkártyás fizetésre minden esetben a fizetési szolgáltatók (Barion, Simple, Stripe, PayPal, stb) weboldalainak általános szerződési feltételei vonatkoznak, és kérjük a Vásárlót, hogy olvassa el azokat!

A számlát a MUZIX AUDIO (Muzix Group Kft. vállalat) állítja ki és kézbesíti a Vevőnek a megrendelt termékek leszállításakor, vagy e-mailben küldi el a megrendeléskor megadott e-mail címre.

Halasztott fizetés jelenleg nem lehetséges.

6. CIKKELY - SZÁLLÍTÁS

6.1 Szállítási feltételek

A szállítás alatt a termékek fizikai birtokba vételét kell érteni. A szállítás akkor történik meg, amikor a MUZIX AUDIO bankja visszaigazolja a fizetést.

Az azonos megrendeléshez tartozó termékeket egy időben szállítják ki, de előfordulhat, hogy az egyszerre feladott termékek a logisztikai szolgáltató rendszere miatt többszöri kiszállítással kerülnek kézbesítésre, melyre a MUZIX AUDIO-nak nincs ráhatása.

A Vevő által megrendelt termékeket a Vevő által a Weboldalon történő megrendeléskor megadott szállítási címre szállítják. A Vevő köteles alaposan ellenőrizni és felelős a MUZIX AUDIO részére a megrendelés leadásakor megadott cím helyességének ellenőrzéséért. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a megrendelés helyes kiszállításához szükséges összes adatot megadja (cégnév, adószám, írányítószám, társasház neve, házszám, lakásszám, stb...). A MUZIX AUDIO-hoz hiányos vagy hibás szállítási cím miatt visszaküldött csomagokat a Vevő költségére újra kell szállítani.

A Vevőnek a kiszállításkor ellenőriznie kell a megrendelésének állapotát, és a szállítólevélen minden sérülést, hibát vagy anomáliát jeleznie kell a fuvarozónak, és haladéktalanul értesítenie kell a MUZIX AUDIO-t az info@muzixgroup.com e-mail címen, vagy a webshop láblécében található GARANCIÁLIS HIBABEJELENTŐ 0-24 elektronikus hibabejelentő felületen keresztül.

6.2 A kosárba helyezhető termékek szállítási ideje:

A raktáron lévő MUZIX AUDIO termékek esetében (a webáruházban raktáron lévő termékként van megjelölve), ha a bruttó súlyuk nem haladja meg a 40 kg-ot, dokumentáltan egy munkanapon belül átadjuk a terméket a futárszolgálatnak, amely aztán 2 munkanapon belül eljut a vásárlóhoz Magyarországon. A szállítmányozó cég késedelméért a felelősséget elhárítjuk!

A MUZIX AUDIO raktárkészletén nem elérhető, de a gyártásból rendelhető termékek esetében a szállítási határidő a gyártási ütemtervtől és az alapanyagok rendelkezésre állásától függően változik, így ezen termékek esetében 14 - 60 napos szállítási határidővel vállaljuk a szállítást, amelynek állásáról a megrendeléskor megadott e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatjuk a megrendelőt. 

6.3 Késedelmek - Késedelmes szállítás

A MUZIX AUDIO vállalja, hogy mindent megtesz a megrendelt termékek mielőbbi kiszállítása érdekében, a megrendelés leadásakor megadott szállítási határidők csak tájékoztató jellegűek.

Ha a megrendelt és raktáron lévő Termékek nem kerülnek kiszállításra a jelzett szállítási határidőt követő ésszerű időn belül (legkésőbb 30 napon belül), a Vevő írásbeli kérésére a Vevő az EU fogyasztóvédelmi irányelvének (2011/83/EU) rendelkezéseivel összhangban elállhat a vásárlástól.

A Vevő által befizetett összegeket legkésőbb a lemondástól számított tizennégy (14) napon belül visszatérítjük a Vevőnek.

Ezek a rendelkezések azonban nem alkalmazandók, ha a késedelmes szállítás a Vevő vagy egy harmadik fél előre nem látható és elháríthatatlan cselekménye, vagy a " Vis maior " cikkelyben meghatározott esemény miatt következik be.

Kézbesítési rendellenesség esetén az Ügyfélnek kapcsolatba kell lépnie a MUZIX AUDIO-val, hogy a csomagot kézbesítő fuvarozóval vizsgálatot kezdeményezzen. A vizsgálat befejezését követően a MUZIX AUDIO megerősítheti a szállítást, vagy adott esetben új szállítást vagy visszatérítést végezhet.

 6.4 Szállítás az EU országaiba

Minden megrendelés esetében a Vevő az érintett termékek importőre. Vámok vagy egyéb helyi adók, illetve importvámok vagy állami adók esedékesek lehetnek. Ezek kizárólag a Vevő költségei és felelőssége, különösen az Egyesült Királyságban, Írországban, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban.

Szükség esetén a vámkezelés és minden kapcsolódó díj és adó az Ügyfél költségére és felelősségére történik.

A Vevő vállalja, hogy a rendeltetési országban betartja a termékek behozatalára, szállítására és tárolására vonatkozó valamennyi előírást, oly módon, hogy sem a MUZIX AUDIO, sem partnerei ellen nem indulhat vizsgálat vagy büntetőeljárás abban az esetben, ha a Vevő nem tartotta be az említett előírásokat.

A MUZIX AUDIO fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a szolgáltatásban szereplő országokat.

7. CIKKELY - TULAJDONJOG FENNTARTÁSA - KOCKÁZATÁTRUHÁZÁS

A vevőre vonatkozó rendelkezések

A MUZIX AUDIO által a Vevő javára értékesített Termékek tulajdonjogának átruházása a megrendelés visszaigazolásával jön létre, feltéve, hogy a Vevő a teljes összeget kifizette, és a befizetett összeget jóváírták a MUZIX AUDIO számláján.

Függetlenül a termékek tulajdonjogának átruházásának időpontjától, az elvesztés és a romlás kockázatának átruházása csak abban a pillanatban lép hatályba, amikor a Vevő a termékeket ténylegesen birtokba veszi.

A kockázatátadásra a szállítást követően kerül sor, a Vevő választása szerint a megrendelés leadásakor a Vevő címére vagy egy gyűjtőhelyre. A Vevő felelős a díjakért és a termékekben a kiszállítás után keletkezett károkért.

Abban az esetben, ha a Vevő a MUZIX AUDIO által ajánlott fuvarozótól eltérő fuvarozót választ, a termékek elvesztésének és károsodásának minden kockázata a Vevőre száll, amint a fuvarozó a termékeket fizikailag birtokba veszi.

8. CIKKELY - ELÁLLÁSI JOG

8.1 Az elállási jog gyakorlásának módja

Az Ügyfél az elállási jogát az e cikkben meghatározott rendelkezésekkel összhangban gyakorolhatja.

A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Vevőnek a Termék átvételétől számított tizennégy (14) nap áll rendelkezésére, hogy a MUZIX AUDIO-nál indoklás nélkül és büntetés nélkül éljen elállási jogával a termék árának visszatérítése érdekében.

A termék visszaküldése előtt a Vásárlóknak értesíteniük kell a MUZIX AUDIO-t az elállási joguk gyakorlására irányuló szándékukról, a MUZIX AUDIO-nak küldött egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján, az info@muzixgroup.com e-mail címen.

8.2 Az elállási jog gyakorlása alóli kivételek

Az EU fogyasztóvédelmi irányelvei szerint bizonyos szerződésekre nem vonatkozik a vásárló elállási joga, ideértve a "fogyasztó számára egyedileg, vagy méretre gyártott, avagy  vagy egyértelműen személyre szabott áruk, illetve romlandó vagy gyorsan lejáró áruk" szállítására vonatkozó szerződéseket, valamint az olyan lezárt csomagolású áruk értékesítését, amelyek a csomagolás felbontása után a szállítást követően egészségügyi vagy higiéniai okokból nem küldhetők vissza.

Ezért az elállási jog nem vonatkozik az összes "egyedi gyártású" és/vagy személyre szabott termékre: az egyedi gyártású és/vagy megrendelésre készült termékek, mint például az adott hosszúságra vágott kábelek, valamint az egyéb egyedi gyártású termékek.

A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a MUZIX AUDIO jogosult a Szerződés megkötésétől a Termék Vevő általi átvételéig a jogügylettől elállni, különösen, de nem kizárólagosan, ha a Szerződés tárgyát képező Terméket a MUZIX AUDIO beszállítói nem tudják kellő időben a MUZIX AUDIO rendelkezésére bocsátani, vagy ha a Termék vételára a Weboldalon helytelenül van feltüntetve.

A jelen pont szerinti elállás esetén a MUZIX AUDIO jogosult, de nem köteles a Vevőnek a Termék helyett a Termékkel azonos minőségű új Terméket felajánlani. A MUZIX AUDIO a jelen pont szerinti elállás esetén visszatéríti a Vevőnek a Vételárat vagy a Teljes árat, amennyiben azt a Vevő már megfizette, a jelen pontban foglaltak szerint. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a MUZIX AUDIO nem köteles megindokolni az elállást. A MUZIX AUDIO jogosult a Megrendeléstől elállni és a Szerződéstől elállni, ha fennáll a gyanúja vagy a látszata annak, hogy különleges kereskedelmi kockázat áll fenn.

Különleges üzleti kockázatot jelent kifejezetten, de nem kizárólagosan, a különösen nagy mennyiségű termékek megrendelése, a termékek megrendelése a csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Vevő által, valamint a jogi személy Vevő jegyzett tőkéjének értékét meghaladó megrendelések.

A Fogyasztó nem jogosult elállni a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja szerinti olyan Termék megvásárlásától, amely a Termék felbontása után a kiszállítást követően egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem küldhető vissza (a továbbiakban: higiéniai termék(ek)).

A felsoroltak szerint, de nem teljes egészében:

Fülhallgató, füldugó, fülilleszték és fejre helyezhető fejhallgató, amely érintkezik a bőrrel, hajjal és/vagy testnedvekkel.

A MUZIX AUDIO tájékoztatja a Vevőt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelmi Szolgáltatások Ellenőrzési Főosztályának NFM_ERK/87559/2017. számú határozata szerint a fenti termékek a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján higiéniai terméknek minősülnek, mivel a termékek védőcsomagolásának eltávolítása után nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel, testnedvekkel vagy baktériumokkal érintkezett. A Vevő a Higiéniai Termékek tekintetében akkor jogosult elállási jogát gyakorolni, ha a Higiéniai Termékek csomagolását nem bontotta fel. A MUZIX AUDIO tájékoztatja a vevőt, hogy a higiéniai termékek elállásával kapcsolatosan az Igazságügyi Minisztérium Parlamenti Államtitkársága VII-LK/479/2/2023 iktatószám alatti megerősítő tájékoztatást adott ki.

8.3 A termékek visszaküldésének feltételei

A Termékeket eredeti csomagolásukban, minden tartozékkal együtt, hibáktól és karcolásoktól mentesen, kifogástalan állapotban kell visszaküldeni a MUZIX AUDIO által a Vevőnek az elállási jog gyakorlására vonatkozó döntéséről szóló értesítésének időpontjától számított tizennégy (14) napon belül. A Termékeket teljes egészében és eredeti állapotukban (csomagolás, tartozékok, használati utasítás...) kell visszaküldeni, oly módon, hogy azok újként továbbértékesíthetők legyenek.

A sérült, karcos, használt, szennyezett vagy hiányos termékeket nem fogadjuk el, és a Vevőnek kiszámlázzuk, hogy visszaküldjük a Vevőnek. Megegyezés szerinti kivételek esetén ezeket a termékeket csökkentett áron (az eredeti ár legfeljebb 30%-os értékcsökkenésével) lehet visszavenni.

Abban az esetben, ha az elállási jogot a fent említett határidőn belül gyakorolják, a megvásárolt termékek ára és a megfizetett szállítási költség visszatérítésre kerülnek. A visszaküldés költségei a Vevőt terhelik. Ha a MUZIX AUDIO a Vevő számára visszaküldési címkét bocsátott rendelkezésre, annak költségei levonásra kerülnek a visszatérítésből.

A visszatérítésre attól a naptól számított tizennégy (14) napon belül kerül sor, amikor a MUZIX AUDIO megkapja a Vevő értesítését arról, hogy élni kíván elállási jogával. A MUZIX AUDIO azonban fenntartja a jogot, hogy a visszatérítést a visszaküldött Termék beérkezéséig elhalassza (a visszatérítés a Termék beérkezésétől és a Vevő banki adatainak beérkezésétől számított nyolc (8) napig is eltarthat, ha a fizetési mód banki átutalás).

9. CIKKELY - SZAVATOSSÁG, GARANCIA

A MUZIX AUDIO által a Vevőnek szállított Termékek a következőkre jogosultak további költség nélkül:

 • a jogi megfelelőség a hibásnak, megsemmisültnek vagy sérültnek tűnő, illetve a megrendelésnek nem megfelelő Termékek esetében.
 • a törvényes megfelelőségért a látens hibákért, amelyek a szállított termékeket érintő és használatra alkalmatlanná tevő anyag-, tervezési vagy kivitelezési hibákból erednek, a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. mellékletében meghatározott feltételek szerint.
 • Magyarországon a termék árától függően sávos a fogyasztók (természetes személyek) részére garantált jótállási idő:
  • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év
  • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év
  • 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik

Az elektroncsövekre nem vonatkozik a törvényes garancia, de a MUZIX AUDIO egy (1) hónapos kereskedelmi garanciát vállal az ilyen típusú termékekre.

Fülillesztékek, biztosítékok és egyéb kopó-fogyó alkatrészekre nem vonatkozik garancia. 

Jogai gyakorlásához a Fogyasztónak a fent említett határidőn belül a webshop láblécében található RMA ONLINE 0-24 ügyfélszolgálati űrlapon, vagy az info@muzixgroup.com e-mail címen a MUZIX AUDIO ügyfélszolgálatán keresztül kell jeleznie a termék hibáját, és a hibás terméket a gyári állapotban, ahogyan azt megkapta, minden alkatrészével (tartozékok, csomagolás, használati utasítás...) együtt, az ott kapott utasításoknak megfelelően kell visszaküldenie, központunkba!

Figyelem! A visszaküldeni szándékozott terméket a Muzix Audio hivatalos címétől eltérő címen nem áll módunkban átvenni!

A MUZIX AUDIO megjavítja vagy kicseréli a hibásnak vagy hibásnak talált termékeket vagy garanciális alkatrészeket.

Az alábbi károkra, meghibásodásokra vagy hibákra a garancia nem terjed ki:

 • amelyek külső okokra vagy a berendezés módosítására vezethetők vissza,
 • a szállító utasításainak vagy ajánlásainak be nem tartása miatt bekövetkezett károk,
 • oxidáció, korrózió, helytelen csatlakoztatás vagy az elektromos rendszerrel kapcsolatos probléma,
 • Rövidzárlat vagy túlterhelés miatti meghibásodás
 • Elenyésző esztétikai megfontolások

A visszaküldött, de a vevőszolgálatunk által fizikailag nem észlelt sérülések, meghibásodások vagy hibák esetén további díjakat számíthatunk fel a következő alapon: 10000.-Ft átalánydíj a vizsgálat költségeire + a visszaküldött áru szokásos szállítási költségei.

Ha a Vevő számára visszaküldési címkét biztosítottak, ennek költsége hozzáadódik ehhez az összeghez.

A nem megfelelőnek vagy hibásnak ítélt termékek visszatérítése a lehető leghamarabb, de legkésőbb a hiba vagy rejtett hiba MUZIX AUDIO általi észlelésétől számított harminc (30) napon belül a Vevő bankszámlájára történik.

Bizonyos esetekben a vevőszolgálatunk megjavíthatja azokat a Termékeket, amelyek esetében a jótállási időszak lejárt. Ezt a javítást a Vevőnek kell kiszámlázni. Ez a javítás akkor történik meg, amikor a Vevő elfogadja az árajánlatot és a MUZIX AUDIO-hoz beérkezik a fizetés. A javításra három (3) hónapos kereskedelmi garancia vonatkozik.

10. CIKKELY - MUZIX AUDIO FELELŐSSÉG - Vis maior

A MUZIX AUDIO nem vonható felelősségre abban az esetben, ha a szerződés nem vagy nem megfelelő teljesítése a Megrendelőnek vagy egy harmadik fél, nevezetesen egy alvállalkozó előre nem látható és elháríthatatlan intézkedésének, illetve vis maiornak vagy véletlen eseményeknek tudható be.

A magyar bíróságok ítélkezési gyakorlata által általánosan elfogadott eseményeken kívül a következő események minősülnek vis maiornak: háborúk, polgári zavargások (sztrájk vagy munkabeszüntetés), támadások, időjárási problémák, járványok, világjárványok, hatóságok által elrendelt korlátozó intézkedések, földrengés, árvíz, vízkár, tűzvész, kommunikációs eszközök (beleértve az internetet, műholdas és távközlési hálózatokat) blokkolása.

Hasonlóképpen, a MUZIX AUDIO nem vállal felelősséget a következő helyzetekben:

 • a termékek szállítása szerinti ország jogszabályainak be nem tartása, amelyet a Vevőnek a megrendelés leadása előtt ellenőriznie kell,
 • a termékek helytelen használata, a Vevő hanyagsága, a termékek szokásos elhasználódása vagy baleset.

A leszállított termékek nem megfelelősége esetén a MUZIX AUDIO vállalja a probléma megoldását vagy a Vevőnek történő visszatérítést az 1. mellékletben meghatározottak szerint.

11. CIKKELY - SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA (GDPR)

A MUZIX AUDIO a jelen Szerződés teljesítése keretében a vonatkozó jogszabályoknak, az (EU) 2016/679 GDPR rendeletnek megfelelően hozzáférhet a személyes adatokhoz és feldolgozhatja azokat.

Ezúton emlékeztetjük, hogy az Ügyféltől kért valamennyi névleges adat szükséges a megrendelésének feldolgozásához (beleértve a szerződés aláírását, a fizetést és a szállítást) és a számlák elkészítéséhez.

A MUZIX AUDIO, mint a feldolgozásért felelős fél, az Informatikai és Szabadságjogi Törvénynek megfelelően vállalja, hogy az Ügyfél által megadott valamennyi személyes adatot bizalmasan kezeli, és azokat az említett törvénynek megfelelően kezeli.

Az Ügyfél által a MUZIX AUDIO részére továbbított személyes adatok informatikai feldolgozásra kerülnek, és a MUZIX AUDIO felhasználhatja azokat a Szerződés feldolgozásához, teljesítéséhez, kezeléséhez és nyomon követéséhez. Ezeket az adatokat az ügyfélkapcsolat nyomon követése céljából a megrendeléstől számított három (3) évig, a Szerződés teljesítésének bizonyítása céljából a termékek leszállításától számított tíz (10) évig, valamint a számviteli év végétől számított tíz (10) évig a számviteli bizonylatok és bizonylatok összeállítása céljából tárolja.

A MUZIX AUDIO vállalja, hogy ezeket az információkat nem továbbítja harmadik félnek, kivéve a megrendelések kezeléséért és kifizetéséért, valamint a termékek szállításáért felelős lehetséges kereskedelmi partnereit, a fent részletezett célokon belül. A MUZIX AUDIO továbbíthatja ezeket az információkat bármely jogi kérés megválaszolása céljából.

Személyazonosságának igazolása esetén bármely természetes személy a MUZIX AUDIO-hoz intézett írásbeli kérelemmel gyakorolhatja a személyes adataihoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez és törléséhez való jogot, az adatai felhasználásának korlátozásához vagy tiltakozásához való jogot, valamint az adathordozhatósághoz való jogot az alkalmazandó jog által meghatározott feltételek mellett.

Ezért minden természetes személynek joga van ahhoz, hogy halála után általános iránymutatásokat állapítson meg személyes adatainak megőrzésére, törlésére és nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan, és hogy panaszt tegyen a NAIH-nál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), ha úgy véli, hogy jogait nem tartották tiszteletben.

12. CIKKELY - SZELLEMI TULAJDON

A MUZIX AUDIO, MZX ROBOTICS márkanevek, valamint a Pure.Music., Science. NOT Fiction szlogenek, valamint a Weboldalon található összes kép és szöveges tartalom a MUZIX AUDIO tulajdonát képezik, és a magyar valamint a  nemzetközi szellemi tulajdonjogok védelme alatt állnak.

A tartalom teljes vagy részleges reprodukálása szigorúan tilos, és a szerzői jog megsértésének minősülhet.

13. CIKKELY - HATÁLYOSSÁG

A jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem teszi érvénytelenné a szerződés egészét.

E szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén a felek törekednek arra, hogy gazdaságilag egyenértékű megállapodásról tárgyaljanak.

14. CIKKELY - A LEMONDÁSI ZÁRADÉKRÓL VALÓ LEMONDÁS

Az, hogy valamelyik fél nem gyakorolja az e szerződés szerinti jogait, nem értelmezhető az e szerződés szerinti bármely más jogáról való lemondásként.

15. CIKKELY - ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen Általános Szerződési Feltételekre és minden kapcsolódó műveletre a magyar jog irányadó, kizárva annak kollíziós szabályait.

16. CIKKELY - NYELV

A jelen Általános Szerződési Feltételek magyar nyelven készültek. Függetlenül az egy vagy több nyelvre történő fordítástól, vita esetén kizárólag a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

17. CIKKELY - VITARENDEZÉS

Mindkét fél vállalja, hogy a másik féllel szemben mindig lojális és jóhiszemű partnerként viselkedik, és mindenekelőtt haladéktalanul tájékoztatja a másik felet minden olyan vitáról vagy nehézségről, amely a szerződés teljesítése során vagy a harmadik felekkel való kapcsolataiban felmerül, és amely a szerződés teljesítését befolyásolhatja.

Reklamáció esetén az Ügyfélnek ajánlott levélben kell panaszt küldenie a MUZIX AUDIO-nak a békés rendezés érdekében.

Független közvetítő igénybevétele

Ha a MUZIX AUDIO nem válaszolt az Ügyfél írásbeli panaszára, vagy ha a kapott válasz nem kielégítő, az Ügyfél igénybe veheti egy online vitarendezési platform segítségét.

Online vitarendezési platform

Ha panaszt kíván tenni egy online vásárlással kapcsolatban, akkor azt az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformon teheti meg: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/. 

Magyar online vitarendezési tanácsadó pontként a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat. A fenti kérdések bármelyikével kapcsolatban további információért forduljon a onlinevita@bkik.hu címre.

Az érintett joghatóság

Ha nem születik békés megegyezés, nem veszik igénybe a közvetítést, vagy a felek nem értenek egyet a közvetítő által javasolt megoldással, a vitát a magyar bíróságok rendezik a jog szabályai szerint.

1 SZ. MELLÉKLET

A JOGI GARANCIÁRA VONATKOZÓ JOGI RENDELKEZÉSEK

 • Az eladó köteles az árut a szerződésnek megfelelően leszállítani, és felelős a szállítás időpontjában meglévő igazolási hibákért.
 • Felelős a csomagolásból, összeszerelési vagy beállítási utasításokból eredő megfelelőségi hibákért, ha azok a szerződés értelmében az ő felelőssége alá tartoznak, vagy az ő felelőssége alatt készültek.
 • Az árunak alkalmasnak kell lennie a hasonló áruk szokásos használatára, és ha igen:
  • megfelel az eladó által adott leírásnak, és rendelkezik mindazokkal a jellemzőkkel, amelyeket az eladó a vevőnek minták vagy modellek formájában bemutatott
  • rendelkezik mindazokkal a jellemzőkkel, amelyeket a vevő az eladó, a szállító vagy ezek képviselője által tett nyilvános nyilatkozatok alapján ésszerűen elvárhatott, különösen a forgalmazás vagy a címkézés tekintetében.
  • vagy olyan jellemzőkkel rendelkeznek, amelyekről a felek kölcsönösen megállapodtak, vagy amelyek a vevő által kért különleges felhasználáshoz szükségesek, és amelyekről az eladót tájékoztatták, és amelyekről megállapodtak.
 • A nem megfelelőség miatti jogi eljárás az áru leszállításától számított két év elteltével elévül.
 • Ha a vevő garanciális javítást kér az eladótól, a hét napot meghaladó forgalomképtelenségi idő hozzáadódik az árun a kereskedelmi jótállási idő alatt fennmaradó jótállási időhöz, amelyet a vevő a személyes tárgy megszerzésekor vagy javításakor kapott. Ez az időtartam a vevő kérésének időpontjától kezdődik, vagy attól az időponttól, amikor az érintett árut javításra átadják, ha ez utóbbi a kérés benyújtását követően történik.
 • Az eladót szavatossági kötelezettség terheli az eladott áru rejtett hibái tekintetében, amelyek az árut rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná teszik, vagy olyan mértékben károsítják a rendeltetésszerű használatot, hogy a vevő nem szerezte volna meg, vagy kevesebbet fizetett volna érte, ha tudott volna a hibákról.
 • A vevőnek a hiba felfedezésétől számított két éven belül kell keresetet indítania a hiba miatt.
Adatkezelési tájékoztató
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy a MUZIX GROUP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 21., cégjegyzékszám: 01-09-193954, adószám: 25000760-2-41, a továbbiakban: ”Társaság”) Önt, mint a https://muzix.hu/ internetes oldalon elérhető honlapunk és webáruházunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét tömör, könnyen hozzáférhető módon, világos és közérthető nyelven tájékoztassuk Társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK, ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓK

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a)      a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve).

b)     a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség” elve).

c)      az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság” elve).

d)     Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük („pontosság” elve).

e)      a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható („korlátozott tárolhatóság” elve).

f)      megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben („integritás és bizalmas jelleg” elve).

Mi alapján kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait Társaságunk eltérő jogalappal kezelheti attól függően, hogy Ön a személyes adatot Táraságunk milyen szolgáltatása igénybevétele során adta meg Társaságunk részére. Társaságunk kizárólag az Ön által Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatait kezeli, Társaságunk egyéb módon nem gyűjt személyes adatot Önről. A személyes adatok kezelésének jogalapjai az alábbiak lehetnek:

a)      az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása;

b)     előfordulhat, hogy az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges;

c)      egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű;

d)     illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatainak kezelését a Muzix Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

- Társaságunk székhelye: 1139 Budapest, Forgách utca 21.

- Társaságunk telephelyei: 1139 Budapest, Forgách utca 21., valamint 1139 Budapest, Forgách utca 11-13.

- Társaságunk honlapjai:

Vállalati weboldal:       http://muzixgroup.com/

Webáruház:                  https://muzix.hu/

 

- postacímünk: 1139 Budapest, Forgách utca 21.

- telefonszámunk: + 36-30-907-0709

- e-mail címünk: info@muzixgroup.com

- adószámunk: 25000760-2-41

- cégjegyzékszámunk: 01-09-193954

 

A Muzix Group Kft.-n kívül kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

Társaságunk adatkezelési tevékenysége során előfordul, hogy egyes szolgáltatások nyújtásához, Társaságunkat terhelő kötelezettség teljesítéséhez, továbbá az Ön kényelme érdekében Társaságunk harmadik személyeket vesz igénybe. Ezen harmadik személyek („adatfeldolgozók”) Társaságunk megbízásából, Társaságunk nevében az Ön személyes adataival adatkezelési tevékenységet végezhetnek.

Társaságunk tárhelyszolgáltatója az UNAS Online Kft. (székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14. cégjegyzékszám: 08-09-015594, e-mail cím: unas@unas.hu, a továbbiakban: ”Tárhelyszolgáltató”). Társaságunk könyvelője a Taxprofiteer Könyvelő és Szolgáltató Kft. (székhely: 1112 Budapest, Facsemete utca 2/16. a továbbiakban: ”Könyvelő”). Társaságunk jogi képviselője: név: Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda, székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 2., a továbbiakban: ”Ügyvéd”).

Társaságunk az alábbi futárszolgálatokkal (a továbbiakban együttesen: ”Futárszolgálat(ok)”) áll szerződéses kapcsolatban:

-  GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44), futárszolgálat

-  FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 10-10-020309, adószám: 25034644-2-10, székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.), futárszolgálat

-  Pick-Pack Pont szolgáltatás keretében a SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-660447, adószám: 12263840-2-43, székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.), futárszolgálat.

2. TÁRSASÁGUNK ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉS

A jelen pontban arról olvashat tájékoztatást, hogy Társaságunk egyes tevékenységei során Társaságunk mely személyes adatait kezeli, milyen célból, milyen időtartamig, továbbá arról, hogy Társaságunknak ezen adatkezeléssel járó tevékenységeinek mi a jogalapja.

2.1 Regisztráció a muzix.hu honlapon

A tevékenység rövid leírása: A honlapon Ön a ’Bejelentkezés és Regisztráció’ menüpontja alatt tud regisztrálni és a regisztrációval létrehozni saját felhasználói fiókját. A regisztráció csak a jelen pontban foglalt személyes adatok megadásával lehetséges, ezért ha Ön nem adja meg a regisztráció során kért személyes adatokat, a regisztrációja sikertelen. Sikertelen regisztráció esetében a bevitt adatok nem kerülnek rögzítésre. Ön a regisztráció során megadott személyes adatait a honlap ’Saját fiók’ menüpontja alatt tudja ellenőrizni, megváltoztatni és törölni. Társaságunk a felhasználói fiók törlését az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásaként és a regisztráció során megadott adatok törlése iránti kérelemként értelmezni. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A fentieknek megfelelően Társaságunk a regisztráció során megadott adatokat törli, ide nem értve a már teljesített megrendelések adatait, amelyekkel kapcsolatos adatmegőrzési határidőkre kötelező számviteli és adójogi jogszabályok vonatkoznak.

Az adatkezelés célja: az Ön számára a kapcsolattartás megkönnyítése, teljesebb felhasználói élmény nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja: tájékoztatáson alapulón önkéntes hozzájárulás.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználói fiók törléséig vagy az adatkezeléshez való hozzájárulás egyéb módon történő visszavonásáig.

A személyes adatok címzettjei: a regisztráció során az Ön által a fentiek szerint megadott adatok a regisztráció véglegesítését követően egyből a Tárhelyszolgáltató szerverére kerülnek rögzítésre.

2.2 Termékrendelés a muzix.hu oldalon működő webáruházból

A tevékenység rövid leírása: Ön az adatokat a termék kosárba helyezését követően tudja megadni. A termékrendelés során az Ön által megadott adatok a termékrendelés véglegesítését követően (’Megrendelés’ gombra kattintással) kerülnek elküldésre Társaságunk részére.

Az adatkezelés célja: Társaságunk által forgalmazott termékek tárgyában kötött adásvételi szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. Az e-mail cím kezelésének a célja a Társaságunkat az Ekertv. 6. § (2) bekezdése alapján terhelő jogszabályi kötelezettség (visszaigazoló e-mail küldése) teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Önnel kötött szerződés, illetve Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont), fizetéssel kapcsolatos adatok (bankszámlaszám, utánvét), kiszállítási határidő.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat Társaságunk a megrendelés teljesítésétől a polgári jog általános öt éves elévülési idő végéig (Ptk. 6:22. §) kezeli, ezt követően törli. A polgári jogi elévülési időn belül előfordulhat, hogy Ön és Társaságunk között jogvita merül fel, amely szükségessé teszi a konkrét megrendelés beazonosítását, amely az Ön által a termékrendelés során megadott adatokkal lehetséges. A termékrendelés során kiállított számlákat az Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján a Társaságunk 8 évig köteles megőrizni.

A személyes adatok címzettjei: Társaságunk a Futárszolgálatok részére csak a termék kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat továbbítja, így: az Ön nevét, szállítási címét, e-mail címét, telefonszámát. Az Ön nevének és szállítási címének továbbítása a termék kézbesítéséhez, az e-mail cím és a telefonszám pedig a kiszállításhoz szükséges kapcsolattartás, így különösen a kiszállítás konkrét időpontjának egyeztetése céljából szükséges. A termékrendelés során kiállított számlát Társaságunk a Könyvelő részére továbbítja. Társaságunk a megrendelés adatait jogvita esetében az Ügyvéd részére továbbíthatja.

2.3 Adatkezelés fogyasztói panaszkezelés során

A tevékenység rövid leírása: Ön a Társaságunktól vásárolt termékek vonatkozásában jogszabályból eredő jogával élve kellékszavatossági és/vagy jótállási igényt jelenthet be Társaságunk részére, továbbá élhet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elállási jogával. Az Ön a panaszát az info@muzixgroup.com e-mail címre írt e-maillel, vagy a + 36-30-907-0709 telefonszámon tett bejelentésével teheti meg. A telefonhívást Társaságunk nem rögzíti, az e-mailben írt panaszok egyből a Tárhelyszolgáltató szerverére kerülnek rögzítésre elektronikus formában.

Az adatkezelés célja: a Társaságunk által forgalmazott termékek tárgyában a jogszabályból eredő jótállási- és kellékszavatossági kötelezettség, továbbá vállalt jótállási kötelezettség alapján bejelentett igény teljesítése és kezelése, az egyéb panasz, vagy tájékoztatás iránti kérések megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Önnel kötött szerződés, illetve Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, a panaszkezelés során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama: a beérkezett panaszokat (jótállási-, kellékszavatossági igény, kártérítési igény, elállási nyilatkozat, stb.) Társaságunk a polgári jogi általános öt éves elévülési idő végéig (Ptk. 6:22. §) kezeli, ezt követően törli. A polgári jogi elévülési időn belül előfordulhat, hogy Ön és Társaságunk között jogvita merül fel, amely szükségessé teszi a konkrét panasz beazonosítását, amely az Ön által a panaszbejelentés során megadott adatokkal lehetséges. Társaságunk a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján a szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni.

A személyes adatok címzettjei: A fogyasztói panaszkezelés során felvett adatokat Társaságunk szükség szerint az Ügyvéd részére továbbíthatja.

2.4 Adatkezelés a muzix.hu és muzixgroup.com honlapok meglátogatása során

A tevékenység rövid leírása: a honlapok meglátogatásával Társaságunk automatikusan adatokat gyűjt. Ezek a személyes adatok nem alkalmasak arra, hogy segítségükkel Önt közvetlenül beazonosíthassuk.

Az adatkezelés célja: a honlapok rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, a honlapokat érő támadások beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztikai célok.

Az adatkezelés jogalapja: Társaságunk ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a honlapok rendeltetésszerű és biztonságos működését biztosítani tudja.

A kezelt adatok köre: IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa.

Az adatkezelés időtartama: az adatok naplózását a ok automatikusan végzik el, és 30, azaz harminc napig tárolják, majd automatikusan törlik.

A személyes adatok címzettjei: Társaságunk ezeket az adatokat senkinek nem továbbítja.

2.5 Hírlevélre feliratkozás

A tevékenység rövid leírása: Önnek a honlapok meghatározott felületén lehetősége van Társaságunk által e-mail útján kiküldésre kerülő, a termékekről, illetve Társaságunk által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló hírlevélre történő feliratkozásra. Ön a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott adatait bármikor módosíthatja és hírlevélről bármikor leiratkozhat az info@muzixgroup.com e-mail címere küldött levéllel.

Az adatkezelés célja: Társaságunk termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése, akciók és kedvezmények kommunikálása.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő külön feliratkozással ad meg.

A kezelt adatok köre: név és e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: az adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart. Leiratkozás esetében Társaságunk a leiratkozás iránti kérelmet haladéktalanul feldolgozza, és a kérelem beérkezését követő 2, azaz kettő munkanapon belül az adatot törli.

A személyes adatok címzettjei: a hírlevélre történő feliratkozás során az adatok a Tárhelyszolgáltató szerverére kerülnek rögzítésre elektronikus formában.

SÜTIK (COOKIE-K) HASZNÁLATA

Mik azok a sütik (cookie-k) és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről honlapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet6 cikkének (1) bekezdése alapján az Ön hozzájárulása.

Milyen sütiket használ a muzix.hu honlap?

A honlap ún. rövid időtartamú sütiket (session-id cookies, vagy munkamenet sütik) használ, amelyek ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig Ön használja a honlapot, azt követően automatikusan törlődnek. A munkamenet sütik nélkülözhetetlenek a honlapunkon történő navigáláshoz, honlapunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a sütik az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, de nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, vagy melyeket marketing célból fel lehetne használni.

A honlap ún. hosszú időtartamú sütiket (long term cookies) is használ, melyek hosszabb ideig vagy a tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A sütik tárolási ideje az Ön által használt internetböngésző beállításaitól is függhet. Társaságunk analitikai vagy teljesítményfigyelő sütiket is használ, amelyek célja, hogy megkülönböztesse és számlálhassa a honlap látogatóit és figyelni tudja, hogy a felhasználók miként használják a honlapot, például mely oldalakat látogatják a leggyakrabban, illetve kapnak-e hibaüzenetet honlapokról. Ezen sütik révén tárolja Társaságunk az Ön felhasználói nevét és jelszavát, biztonságos belépést nyújt a honlapra, biztosítja a honlap egységes megjelenését, valamint gyűjti a honlap használatával kapcsolatos információkat. Ezek a sütik nem gyűjtenek az Ön azonosítására alkalmas információkat, tekintettel arra, hogy az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.

Társaságunk funkcionális sütiket is használ a honlapon. Ezek a sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy Ön milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, a választott nyelv, a régió, ahol Ön tartózkodik, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében az Ön által végrehajtott felhasználói változtatások). Ön a funkcionális sütik alkalmazásával használhatja a honlap egyes szolgáltatásait. A funkcionális sütik nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét és Társaságunk nem használja fel azokat olyan célra, hogy hirdetéseket jelenítsen meg Önnek más weboldalakon keresztül.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a honlap esetleg nem az elvárt módon működik.

Társaságunk különböző szolgáltatások kódjait használja, melyek sütiket helyez(het)nek el az Ön számítógépén. Társaságunk az alábbi szolgáltatások kódjait használja: a Google Adwords remarketing  követő kódját, amelynek célja, hogy Társaságunk a Google Display hálózatba tartozó weboldalakon remarketing hirdetéseket jelenítsen meg az Ön számára; a Facebook pixel kódját, amelynek célja, hogy az Társaságunk a Facebookon hirdetéseket jelenítsen meg az Ön számára; a Google Analytics kódját, amelynek célja, hogy Társaságunk a honlappal kapcsolatos látogatottsági statisztikát gyűjtsön, a Purechat kódját, amelynek célja, hogy amuzix.hu webáruházban valós idejű chatszolgáltatást biztosítson: az Addthis kódját, amelynek célja, hogy az oldalunkra látogatók eloszlását méri és statisztikát készít, hogy mely termékekre irányult a figyelem, illetve hányan osztották meg az oldalt.

A honlap által használt cookiek főbb jellemzői:

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.

Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.

come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.

predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap.

currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Barion Pixel cookie-k A Barion Payment Zrt. a Barion fizetési megoldás alkalmazása során a csalások megelőzése érdekében cookie-kat alkalmaz (ezek a ba_vid, ba_vid.xxx, és a ba_sid cookie-k), ezek személyes adatokat (profilt) is kezel. Barion fizetés esetén ez Eladó csak ezen cookie-k használatával tudja a fizetést biztosítani, ezeket kikapcsolni nem tudja.A ba_vid cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásokból származó adatokról tudjuk, hogy egy felhasználtól származnak.A ba_vid.xxx cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásokat követhesse a Barion Zrt. két munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatás időbélyege az adott honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély.A ba_sid cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a munkamenetet azonosítani tudja a Barion Zrt. honlapokon átívelően. A ba_vid és ba_vid.xxx cooke-k tárolási ideje az utolsó frissüléstől számított 1,5 év, a ba_sid cookie tárolási ideje 30 perc. Az adatokat a Barion Zrt. tárolja. A Barion Cookie tájékoztatója itt érhető el: https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

A harmadik féltől származó sütkiről további információk (third party cookie) részletesebben itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA, AZ ADATBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK

Mit kell tudni még Társaságunk adatkezeléséről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a termékrendelés illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének, amelyért Társaságunk nem vállal felelősséget.

Ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

-        a regisztráció törlésével,

-        az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

-        a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 2, azaz kettő munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, továbbá bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetében az adott regisztráció megszüntetésével egyidejűleg adatokat haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak biztonságáról?

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakkal ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK, AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

-        Ön jogosult a Társaságunk által végzett adatkezelésről tájékoztatást kérni;

-        Ön jogosult a Társaságunk által kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését kérni;

-        Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével);

-        Ön gyakorolhatja az adathordozhatósághoz valójogát;

-        Ön a bíróság előtt jogorvoslattal élhet, továbbá a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

-        Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

-        Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

-        Telefon: +36-1-391-1400

-        Fax: +36-1-391-1410

-        E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

-        Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozóink által – feldolgozott

-        adatairól,

-        azok forrásáról,

-        az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

-        időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

-        az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

-        adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

-        az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15, azaz tizenöt napon belül (legfeljebb azonban 1, azaz egy hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről való tájékoztatással.

Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15, azaz tizenöt napon belül (legfeljebb azonban 1, azaz egy hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15, azaz tizenöt napon belül (legfeljebb azonban 1, azaz egy hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30, azaz harminc napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk, ha az Adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ennek érdekében Társaságunk az Ön által kért adatokat – a konkrét adatokkal kapcsolatos adatkezeléstől függően – .jpg, .pdf, .doc, .ecxel formátumban adathordozó (első sorban CD) vagy elektronikus üzenet útján bocsátja az Ön, vagy az Ön által megjelölt más adatkezelő rendelkezésére,

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

Melyek a főbb, tevékenységünkre irányadó jogszabályok?

-  a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

-  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

-  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

-  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

-  az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv.)

-  a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

-  a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

-  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására. Az Adatkezelési Tájékoztató és az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://muzix.hu/adatvedelem aloldalon történik.

Budapest, 2021. február 05.