Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

1.1 A Muzix Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-193954, adószám: 25000760-2-41, székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 21., a továbbiakban: ”Muzix Group Kft.”) 2014. július 14. napja óta Magyarországon törvényesen működő gazdasági társaság, amely a https://muzix.hu címen elérhető honlapot (a továbbiakban: ”Honlap”) fenntartja és üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a Honlapon keresztül a Muzix Group Kft.-vel a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint kötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő vevőkre (a továbbiakban: ”Vevők”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni a Honlap összes aloldalára. A Honlap tárhely-szolgáltatója adatai: UNAS Online Kft. (székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14. cg.: 08-09-015594, e-mail cím: unas@unas.hu).

1.2 A jelen ÁSZF hatálybalépése napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2021. február 5. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vevőre vonatkoznak, és a Vevő a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Vevő a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Muzix Group Kft. jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítani, ugyanakkor a Muzix Group Kft. köteles biztosítani, hogy a hatályos és valamennyi korábbi ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhetőek legyenek. Valamennyi Szerződésre a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

2. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

2.1 A jelen ÁSZF rendelkezései valamennyi, a Muzix Group Kft. mint eladó és az Vevő (a Muzix Group Kft. és a Vevő a továbbiakban együttesen: ”Felek”) által kötött távollévők között létrejövő ingó adásvételi Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések keretében a Muzix Group Kft. a tulajdonában álló egy vagy több ingóság, elsősorban szórakoztató elektronikai termék (a továbbiakban: ”Termék(ek)”) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre. A Muzix Group Kft. úgy nyilatkozik, hogy a Termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a Termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. A Muzix Group Kft. már ehelyütt is úgy nyilatkozik, hogy a Vevő részére átadásra kerülő Termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, a Termékek per-, teher- és igénymentes ingóságok. A Termékek a Honlapon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek, a Termékek konkrét tulajdonságait a Termékekhez mellékelt használati és kezelési útmutató tartalmazza. A Muzix Group Kft. vállalja, hogy a Honlapon üzemeltetett webáruházban (továbbiakban: ”Webáruház”) részletesen feltünteti a forgalmazott Termékek nevét, leírását, lényeges jellemzőit és a Termékekről, vagy azok csomagolásáról fotót jelenít meg. A jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Muzix Group Kft. jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik a Muzix Group Kft. tulajdonát (beszállítónál készleten lévő Termékek).

2.2 A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek egymással elsődlegesen írásban kötelesek kommunikálni. A jelen ÁSZF értelmezésében írásbeli kommunikációnak minősül levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton közölt nyilatkozat. A Muzix Group Kft. kizárólag az info@muzixgroup.com e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat – a jelen ÁSZF-benn foglalt kivétellel – kizárólag írásban, valamint a Honlapon keresztül biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni. Ha Vevő a Szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles jelezni a Muzix Group Kft. felé e-mailben. A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Muzix Group Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából vagy késedelméből eredő semmilyen kárért.

2.3 A Szerződést jogi személy, vagy  a legalább a 16. életévét betöltött természetes személy Vevő köthet.

3. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK MENETE ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

3.1 A Felek a Webáruházon  keresztül kötik meg a Szerződést. A Szerződések iktatásra kerülnek, és azok írásba foglalt szerződésnek minősülnek. Szerződéskötésre regisztrációval vagy regisztráció nélkül van lehetőség, ugyanakkor a Muzix Group Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos promóciós célú kedvezményeket csak regisztrált Vevők számára tegye lehetővé. Regisztráció útján történő szerződéskötés esetében a regisztráció során megadott adatokat a Vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy törölheti a Honlapon található ’Fiókom’ menüpontban. A Vevő a megvásárolni kívánt Termékeket a Webáruház felületén kattintással a kosárba helyezi. Egyes Termékek A Vevő a kosár ikonra kattintással ellenőrizheti a kosár tartalmát, illetve azt módosíthatja. A Vevő által a megrendelés során megadott személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb.) tartalma bármikor ellenőrizhető, megváltoztatható a vásárlás során. A Vevő a számlázási és a szállítási adatok megadását követően az alábbi Termékátvételi  módok közül választhat: csomagküldés a Foxpost rendszerén keresztül, Termékátvétel Pick Pack Ponton keresztül, személyes átvétel, a Muzix Group Kft. telephelyén található üzlethelyiségében, vagy futárszolgálattal történő házhozszállítás. Ezt követően a Vevő kiválasztja a fizetési módot. A Vevő a megrendelése adatait a ’Rendelés áttekintése’ menüpont alatt ellenőrizheti és véglegesítheti. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A Muzix Group Kft. és a Vevő között a Szerződés a fizetési mód, a szállítási mód, valamint az adatainak megadása/ellenőrzését (szükség szerint javítását) követően a ’Rendelés elküldése’ gombra kattintással (a továbbiakban: ”Megrendelés”)jön létre. Az előző mondatban foglaltak maradéktalan teljesülésével a Szerződés a Vevő és a Muzix Group Kft. között érvényesen létrejön. A Muzix Group Kft. az elküldött Megrendelést a Megrendelés során megadott e-mail címen elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok és kötelezettségek terhelik, így különösen a Vevőt fizetési kötelezettség terheli. A Vevő akkor tud a ’Rendelés elküldése’ gombra kattintani, ha kifejezett nyilatkozatával elfogadta a jelen ÁSZF-et. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott fizetési és Szállítási módtól való eltérésre a későbbiek folyamán nincs lehetőség. A Vevő a Megrendelés során külföldi és belföldi szállítási címet egyaránt megadhat.. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Muzix Group Kft. jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. A Muzix Group Kft. a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Muzix Group Kft.-nél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. A Muzix Group Kft. nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött Megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t. Regisztrált Vevő Honlapon történő bejelentkezést követően a ’Fiókom / Rendeléseim’ menüpont alatt, vagy bejelentkezés nélkül a Honlap alján található ’Rendelési Információk’ fülre kattintva tudja megtekinteni korábban leadott Megrendeléseit.

3.2 A Termékek vételára (a továbbiakban: ”Vételár”) magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A Vételár futárszolgálat által történő kézbesítés esetén magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a kiszállítás költségeit (a továbbiakban: ”Kiszállítási díj”). A Kiszállítási díj összege a Termékek értékétől és a szállítási címtől függetlenül belföldön 2.000,- Ft, ugyanakkor a Muzix Group Kft. jogosult időszakosan egyes, vagy valamennyi Termékére ingyenes kiszállítást vállalni. A Kiszállítási díjjal kapcsolatos esetleges kedvezményekről a Vevő a Honlapon tájékozódhat. A Kiszállítási díj módosítására a jelen ÁSZF a Vételár módosítására vonatkozó rendelkezései értelemszerűen irányadóak. A Muzix Group Kft. eseti és időszakos akciókat (a továbbiakban: ”Akció(k)”) hirdethet, amely Akciókkal érintett Termék(ek) köre, az Akció időszaka és mértéke meghatározása a Muzix Group Kft. joga. A Muzix Group Kft. jogosult bármilyen Akciót bármikor mindenféle jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az Akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. Az Akciókkal érintett Termékek csak korlátozott mennyiségben állnak a Muzix Group Kft. rendelkezésére, ezért a Muzix Group Kft. jogosult a Termékek esetleges készletből elfogyása esetében az Akciót az Akciónak a hirdetés(ek)ben meghatározott időtartama előtt megszüntetni. Az Akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az Akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek a Muzix Group Kft.-t kötik. Az Akció során érvényes árakat, illetve az Akció időtartamát a Muzix Group Kft. a Honlapon teszi közzé.

3.3 A Muzix Group Kft. jogosult a Vételár módosítására azzal, hogy az új Vételár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Muzix Group Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Termék Vételárát a Honlapon feltüntetetthez képest a Megrendelés után megváltoztassa, a Vételár Honlapon történő hibás feltüntetése miatt. A megváltozott Vételárról a Muzix Group Kft. a hibáról való tudomásszerzését követően haladéktalanul köteles értesíteni a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. A jelen pontban szabályozott elállásra a jelen ÁSZF 4. fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen pontban foglalt elállásra nem csak a jelen ÁSZF 4. fejezetében meghatározott Fogyasztó, hanem minden Vevő jogosult. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát a Muzix Group Kft.-nek a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 10, azaz tíz napon belül nem közli a Muzix Group Kft.-vel, a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni az elállási jogával.

3.4 A Muzix Group Kft. vállalja, hogy az adott típusú Termék minőségében és fő tulajdonságokban (műszaki leírás, technikai adatok) megegyezik a Honlapon az adott típusú Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció, így a Termék a valóságban színében, kisebb részleteiben a Honlapon szereplő fényképtől eltérhet. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet.

3.5 A kiválasztott Termékátvételi mód alapján a Termék átvételére a Foxpost rendszerén keresztül történő csomagküldés, Pick Pack Ponton történő termékátvétel, a Muzix Group Kft. bemutatótermében történő személyes átvétel, vagy futárszolgálattal történő házhozszállítás útján van lehetősége. Az adott munkanapon 17:00 óráig beérkezett Megrendeléseket a Muzix Group Kft. a Megrendelés beérkezését követő 3 munkanapon belül, de legkésőbb 8, azaz nyolc napon belül teljesíti kivéve, ha az rajta kívül álló okokból (pl. a Termék szállítási idejének időjárási, vagy egyéb okból történő elhúzódása stb.) nem lehetséges. A Termékátvétel pontos idejét a Muzix Group Kft. e-mail vagy sms útján közli a Vevővel. A Termék átvételekor a Vevő köteles a csomagolást és a kibontott Terméket tételesen ellenőrizni és a hibátlan teljesítést az átvételi elismervény, fuvarlevél vagy Számla átvételével nyugtázni. A Vevő jogosult a Terméket az átvételkor a csomagolásából kibontani és a Terméket megvizsgálni. Ezt követően a Muzix Group Kft.-nek nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie. Ha a csomagolás és/vagy a Termék sérült vagy hibás, a Vevő köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni és – futárszolgálat útján történt kézbesítés esetén – a Terméket a futárral a Muzix Group Kft. költségére visszaküldeni. A Vevő köteles a szerződésszerűen szolgáltatott Termék átvételére. Ha a Termék átvétele a Vevőnek felróható okból hiúsul meg, a Vevő a Muzix Group Kft.-nak az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket köteles megtéríteni. Ha a Muzix Group Kft. által meghatározott időpontot követő 14, azaz tizennégy napig a Termék átvétele a Vevőnek felróható okból nem kerül sor, a Muzix Group Kft. jogosult a Szerződéstől elállni és a részére megfizetett Teljes árat megtartani.

3.6 A Vevő a Vételárat, valamint a Kiszállítási díjat az általa választott fizetési módnak megfelelően, készpénzzel, bankkártyával, Barion fizetéssel, banki átutalással, vagy PayPal fizetéssel köteles teljesíteni. Muzix Group Kft. a PayPal fizetés esetén a kosár értékének 3.8 %-át adminisztrációs díjként felszámítja. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék átvételét megelőzően Barion vagy a SimplePay rendszeren keresztül történő fizetés esetén a Termék kiszállítására a Vételárnak a Muzix Group Kft. bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor. Az online bankkártyás fizetések a Barion vagy a SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. Ezen esetekben a bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Kft a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, mely szolgáltatásainak igénybevételéhez a teljes szerződéses feltéltelrendszer (ÁSZF) ITT található meg. Banki átutalás útján történő fizetés esetében a Vevő teljesítésének időpontja az a nap, amely napon a Vételár a Muzix Group Kft. bankszámláján jóváírásra kerül. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Muzix Group Kft. a számlát a Vételárról, vagy a Vételárnak a Vevő által választott fizetési módtól függően a Kiszállítási díjjal növelt összegéről (a továbbiakban: ”Teljes ár”) állítja ki (a továbbiakban: ”Számla”). A Muzix Group Kft. a Számlát a Vevőnek a megrendelés során megadott adatai alapján állítja ki és e-mailen a Termék átvételétől számított 3, azaz három munkanapon belül megküldve vagy a papír alapon a Termékkel együtt adja át a Vevőnek. A Termék tulajdonjogát a Muzix Group Kft. a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. A Termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetését követően száll át a Vevőre, a Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék Vevő általi átvételével száll át a Vevőre.

4. ELÁLLÁSI JOG

4.1 A Vevő a Szerződés megkötésétől a Termék átvételéig jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A Vevő az info@muzixgroup.com E-Mail címre írt elektronikus levélben gyakorolhatja elállási jogát, melyhez a következő adatokat kell felsorolnia: Megrendelésszámot, a megrendelő nevét és címét, valamint a megrendelt, de elállási szándékkal érintett termékeket. Amennyiben egyidejűleg több terméket is rendelt, de nem mindegyiktől kíván elállni, úgy különösen fontos, hogy pontosan sorolja fel mindazokat a termékeket, amelyek esetében elállni kíván a vásárlástól. A Muzix Group Kft. a Vevő jelen pontban foglalt elállása esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek.

4.2 A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Muzix Group Kft. a Szerződés megkötésétől a Termék Vevő általi átvételéig jogosult a jogügylettől elállni, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Szerződés tárgyát képező Terméket a Muzix Group Kft. beszállítói nem tudják a Muzix Group Kft. rendelkezésére bocsátani megfelelő időben, vagy a Termék vételára a Honlapon hibásan került feltüntetésre. A jelen pontban foglalt elállás esetén a Muzix Group Kft. jogosult, de nem köteles a Termék helyett a Termékkel megegyező tulajdonságú új Terméket a Vevő részére felajánlani. A Muzix Group Kft. a jelen pontban foglalt elállás esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Muzix Group Kft. az elállást nem köteles megindokolni. A Muzix Group Kft.-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni, és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a Termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése, a csőd-, felszámolás- vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Vevő által történő rendelés, továbbá a jogi személy Vevő jegyzett tőkéjét meghaladó értékű Megrendelés.

4.3 Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül (a továbbiakban: ”Fogyasztó”), jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A jelen pontban foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány. A Fogyasztó a Termék átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül jogosult elállni. A Fogyasztó az elállási jogával a Muzix Group Kft.-nek a Muzix Group Kft. postacímére ajánlott tértivevényes levélként elküldött, vagy az info@muzixgroup.com e-mail címre e-mail útján eljuttatott egyértelmű elállási nyilatkozatával (a továbbiakban: ”Elállási nyilatkozat”) élhet. A levél vagy e-mail formájában tett Elállási nyilatkozatot határidőben közöltnek kell tekinteni, ha azt a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 14 napon belül elküldi / postára adja a Muzix Group Kft. részére. Az Elállási nyilatkozatot a Fogyasztó a Honlapon közzétett és erre a célra készített formanyomtatvány kitöltésével és a jelen pontban foglaltak szerinti közlésével is megteheti.

4.4 A Fogyasztó az Elállási nyilatkozat megtétele után haladéktalanul köteles a Terméket saját költségén a Muzix Group Kft. részére visszajuttatni. A Muzix Group Kft. a Teljes árat az elállási nyilatkozat átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Muzix Group Kft. addig visszatartja a Termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza vagy hitelt érdemlően nem bizonyította, hogy a Terméket visszaküldte a Muzix Group Kft. részére. A Vevő köteles a Termék kipróbálásához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni a Muzix Group Kft.-nek. A Muzix Group Kft. megtagadhatja a Termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza a Muzix Group Kft.-nek, hogy az átvétellel a Muzix Group Kft.-nek költsége merülne fel.

4.5

A Fogyasztó nem jogosult elállni a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja értelmében minden olyan Termék megvásárlásától, amely Termék egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (a továbbiakban: ”Higiéniai termék(ek)”).

A felsorolás szerint, de nem teljeskörűen:

Fül nyílásába helyezhető fülhallgatók, fejre helyezhető fejhallgatók, melyek bőrfelülettel, hajjal és/vagy testnedvekkel érintkeznek.

A Muzix Group Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelmi Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály NFM_ERK/87559/2017 számú állásfoglalása alapján a rendeltetésszerű használat szerint fenti termékek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja szerinti Higiéniai terméknek minősülnek, mivel ezen Termékek védő csomagolása eltávolítása után nem zárható ki, hogy a Termék emberi testtel, testnedvekkel vagy baktériumokkal érintkezett. A Vevő a Higiéniai termékek vonatkozásában akkor jogosult élni az elállási jogával, ha a Higiéniai termékcsomagolását nem bontotta fel.

4.6 A Muzix Group Kft. a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Muzix Group Kft. a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

4.7 A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kipróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

4.8 A Felek megállapodnak, hogy a jelen fejezetben foglalt elállási jog érvényesítésével egymásnak okozott esetleges károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak. A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg.

5. KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

5.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Muzix Group Kft.-t a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jogszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Termék a Vevő részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy  a Terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A rendeltetés szerinti célra való alkalmasság feltételeit a Ptk. 6:123. §-a tartalmazza. A Ptk. vonatkozó szabályai alapján Termék hibájának fennállását minden esetében a Vevőnek/Fogyasztónak kell bizonyítania.

5.2 A Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónapon belül a Fogyasztó által felfedezett hiba esetében a Felek vélelmezik, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt (a továbbiakban: ”Hibás teljesítési vélelem”), kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Muzix Group Kft. a Hibás teljesítési vélelem esetében jogosult bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A Hibás teljesítési vélelem határidejének, azaz a Termék a Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónap letelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Termék hibájának az oka a Muzix Group Kft. teljesítése előtt keletkezett. A Muzix Group Kft. az őt terhelő bizonyítási kötelezettség teljesítése érdekében jogosult kellő szakértelemmel rendelkező harmadik személytől (a továbbiakban: ”Szakértő”) szakvéleményt (a továbbiakban: ”Szakvélemény”) kérni. A Felek megállapodnak, hogy a Muzix Group Kft. a bizonyítási kötelezettségének eleget tesz azzal, hogy a Termék hivatalos szakszervizének (a továbbiakban: ”Szakszerviz”) Szakvéleményét bekéri a Termék hibájának az okáról. Ha a Fogyasztó nem fogadja el előzetesen a Szakértő vagy a Szakszerviz Szakvéleményét, a Muzix Group Kft. köteles új Szakértőt megjelölni. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a Muzix Group Kft. hibás teljesítését (tui. azt, hogy a hiba oka a Termék a Vevő általi átvétele előtt keletkezett) Szakértő vagy Szakszerviz által adott Szakvéleménnyel maga köteles bizonyítani. A Fogyasztó köteles az általa észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölni a Muzix Group Kft.-val. A Fogyasztó által a hiba észrevételétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölt hibát határidőben közöltnek kell tekintetni. A késedelemből eredő kárért a Vevő felelős. A Fogyasztó a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételétől számított 2, azaz kettő évig, míg a Fogyasztónak nem minősülő Vevő 1, azaz egy évig érvényesítheti a Muzix Group Kft.-vel szemben.

5.3 A kellékszavatossági jogánál fogva a Vevő jogosult kérni a Termék kijavítását vagy kicserélését, ugyanakkor a Muzix Group Kft. a Vevő által választott kellékszavatossági igény helyett jogosult más módon orvosolni a hibás teljesítését, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Muzix Group Kft.-nek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. Ha a Fogyasztó a Termék kézhezvételét követő 3, azaz három munkanapon belül a Terméknek olyan hibája miatt kívánja a Termék kicserélését, amely hiba a Termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, a Muzix Group Kft. nem dönthet a Termék kijavításáról aránytalan többletköltségre hivatkozással. A kicserélést és a kijavítást – a Termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Muzix Group Kft. törekszik arra, hogy a kicserélést és a kijavítást tizenöt napon belül elvégezze, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kicserélés és a kijavítás ennél hosszabb ideig is eltarthat. A Terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. A Muzix Group Kft. nem köteles a csereterméket a kicserélni kívánt Termék Muzix Group Kft.-hez történő beérkezése előtt a Vevőnek átadni.

5.4 A Vevő a Vételárnak a hibás teljesítéssel arányos leszállítását igényelheti a Muzix Group Kft.-től, a hibát a Muzix Group Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy a Szerződéstől elállhat, ha a Muzix Group Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt a Vevő nem jogosult elállni. A Felek rögzítik, hogy jelentéktelen hibának minősül minden olyan hiba, amely a Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, így különösen az esztétikai hibák, kopások, apró sérülések.

5.5 A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Muzix Group Kft.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Muzix Group Kft. adott okot vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A kellékszavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek a Muzix Group Kft.-t terhelik.

5.6 A Muzix Group Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy a Termék gyártóját a Termék forgalomba hozatalától számított két évig termékszavatossági jog terheli. Termékszavatossági igény érvényesítése során a Fogyasztó közvetlenül a gyártótól kérheti, hogy hibás teljesítés esetében a Terméket javítsa ki vagy cserélje ki. A Termék a jelen pont alkalmazásában akkor minősül hibásnak, ha a Termék nem felel meg a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

5.7 A Muzix Group Kft. a Fogyasztó által megvásárolt Termékre hibás teljesítésért – a kötelező törvényen meghatározott jótálláson felül további – jótállást vállalhat. A Muzix Group Kft. által vállalt jótállás nem érinti az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott Termékekre vonatkozó kötelező jótállást. A jótállás érvényesítésének határidejéről a Muzix Group Kft. a Termék leírása mellett, a Honlapon tájékoztatja a Fogyasztót. Nem minősül Fogyasztónak, így nem illeti meg jótállási jog különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaságot, egyesületet, alapítványt.

5.8 A jótállási igény érvényesítéséhez a Termék átvételével egyidőben kapott jótállási jegy (a továbbiakban: ”Jótállási jegy”) szükséges. A Jótállási jegyet a Muzix Group Kft. a szükséges adatokkal kitöltve a Fogyasztó részére a Termék Fogyasztó általi átvételének napján a Termék átadásával egyidejűleg papír alapon, vagy a Termék átadásának napján e-mailben küldi meg. A Jótállási jegy esetleges elvesztése esetében a Muzix Group Kft. a Fogyasztó kérésére a Jótállási jegyet pótolhatja. A Jótállási jegy hiánya nem befolyásolja a jótállási igény érvényesítését, ebben az esetben a Termékről kapott Számlával lehet a jótállási igényt érvényesíteni. A Jótállási jegy tartalmazza a Muzix Group Kft. megnevezését, címét, a Termék azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát, a gyártó nevét, címét, a Szerződéskötés, valamint a Terméknek a Fogyasztó részére történő átadásának időpontját, a Fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Amennyiben a Fogyasztó a Jótállási jegyen feltüntetett, a jótállási idő kezdő időpontjától eltérő időpontban vette át a Terméket, a jótállási kezdő időpontja a Termék átvételének időpontja.

5.9 A jótállási igény érvényesítése során a Muzix Group Kft.-t terheli annak a bizonyítása, hogy a Termék hibájának az oka a Muzix Group Kft. teljesítése után keletkezett (mentesülés a jótállási kötelezettség alól).

5.10 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy elveszíti a jótállási jogát, ha a Fogyasztó és/vagy harmadik személy a hiba felfedezése után a Termék tulajdonságait megváltoztatja, a Terméken olyan változtatást eszközöl, amelynek célja a Termék hibájának megjavítása (így különösen: a Termék külső burkolatának felnyitása, a Termék szétszerelése, stb.).

5.11 A jótállásból eredő jogokat a Termék tulajdonjogának ingyenes vagy visszterhes átruházása esetén a Fogyasztónak minősülő új tulajdonos (a továbbiakban: ”Új tulajdonos”) a jelen ÁSZF rendelkezései alapján érvényesítheti a Muzix Group Kft.-vel szemben. Az előző mondatban foglalt esetben a Termék Új tulajdonosa a Muzix Group Kft. kérésére köteles a Termék átruházásának a jogcímét hitelt érdemlően bizonyítani. A Termék Új tulajdonosa a Jótállási jegyet a jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján köteles a jótállási igényének érvényesítése során bemutatni. A jelen pontban foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha az Új tulajdonos nem minősül Fogyasztónak.

5.12 A jótállás a Fogyasztó a jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

6. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

6.1 Ha Vevő az őt megillető kellékszavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető jótállási vagy kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni a Muzix Group Kft.-vel szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Bejelentő”)  a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni.

6.2 A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt a Muzix Group Kft.-nek elektronikus úton az info@muzixgroup.com e-mail címre írt e-maillel, vagy a + 3630-907-0709 telefonszámon tett bejelentésével teheti meg.

6.3 A Muzix Group Kft. a Fogyasztó által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”) vesz fel. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a Jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztó és a Muzix Group Kft. közötti Szerződés keretében eladott Termék megnevezését, Vételárát; a Szerződés Muzix Group Kft. általi teljesítésének időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Muzix Group Kft. a panaszt a panasz bejelentését követő 48, azaz negyvennyolc órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mailben értesíti a Vevőt. A 48 óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak. A Jegyzőkönyvet a Muzix Group Kft. a Vevő panaszát rögzítő munkatársa írja alá.

6.4 Ha a Muzix Group Kft. a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a Muzix Group Kft. megadja. A Muzix Group Kft. a Jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A felvett Jegyzőkönyvet a Muzix Group Kft. három évig megőrzi.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1 A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak. A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony(ok) vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, a Muzix Group Kft. ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

7.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

7.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

7.4 Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást peren kívül, a Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Muzix Group Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. A Muzix Group Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A Fogyasztó ezen kívül jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni az alábbi linken keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Adatkezelési tájékoztató
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy a MUZIX GROUP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 21., cégjegyzékszám: 01-09-193954, adószám: 25000760-2-41, a továbbiakban: ”Társaság”) Önt, mint a https://muzix.hu/ internetes oldalon elérhető honlapunk és webáruházunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét tömör, könnyen hozzáférhető módon, világos és közérthető nyelven tájékoztassuk Társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK, ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓK

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a)      a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve).

b)     a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség” elve).

c)      az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság” elve).

d)     Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük („pontosság” elve).

e)      a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható („korlátozott tárolhatóság” elve).

f)      megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben („integritás és bizalmas jelleg” elve).

Mi alapján kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait Társaságunk eltérő jogalappal kezelheti attól függően, hogy Ön a személyes adatot Táraságunk milyen szolgáltatása igénybevétele során adta meg Társaságunk részére. Társaságunk kizárólag az Ön által Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatait kezeli, Társaságunk egyéb módon nem gyűjt személyes adatot Önről. A személyes adatok kezelésének jogalapjai az alábbiak lehetnek:

a)      az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása;

b)     előfordulhat, hogy az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges;

c)      egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű;

d)     illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatainak kezelését a Muzix Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

- Társaságunk székhelye: 1139 Budapest, Forgách utca 21.

- Társaságunk telephelyei: 1139 Budapest, Forgách utca 21., valamint 1139 Budapest, Forgách utca 11-13.

- Társaságunk honlapjai:

Vállalati weboldal:       http://muzixgroup.com/

Webáruház:                  https://muzix.hu/

 

- postacímünk: 1139 Budapest, Forgách utca 21.

- telefonszámunk: + 36-30-907-0709

- e-mail címünk: info@muzixgroup.com

- adószámunk: 25000760-2-41

- cégjegyzékszámunk: 01-09-193954

 

A Muzix Group Kft.-n kívül kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

Társaságunk adatkezelési tevékenysége során előfordul, hogy egyes szolgáltatások nyújtásához, Társaságunkat terhelő kötelezettség teljesítéséhez, továbbá az Ön kényelme érdekében Társaságunk harmadik személyeket vesz igénybe. Ezen harmadik személyek („adatfeldolgozók”) Társaságunk megbízásából, Társaságunk nevében az Ön személyes adataival adatkezelési tevékenységet végezhetnek.

Társaságunk tárhelyszolgáltatója az UNAS Online Kft. (székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14. cégjegyzékszám: 08-09-015594, e-mail cím: unas@unas.hu, a továbbiakban: ”Tárhelyszolgáltató”). Társaságunk könyvelője a Taxprofiteer Könyvelő és Szolgáltató Kft. (székhely: 1112 Budapest, Facsemete utca 2/16. a továbbiakban: ”Könyvelő”). Társaságunk jogi képviselője: név: Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda, székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 2., a továbbiakban: ”Ügyvéd”).

Társaságunk az alábbi futárszolgálatokkal (a továbbiakban együttesen: ”Futárszolgálat(ok)”) áll szerződéses kapcsolatban:

-  GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44), futárszolgálat

-  FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 10-10-020309, adószám: 25034644-2-10, székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.), futárszolgálat

-  Pick-Pack Pont szolgáltatás keretében a SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-660447, adószám: 12263840-2-43, székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.), futárszolgálat.

2. TÁRSASÁGUNK ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉS

A jelen pontban arról olvashat tájékoztatást, hogy Társaságunk egyes tevékenységei során Társaságunk mely személyes adatait kezeli, milyen célból, milyen időtartamig, továbbá arról, hogy Társaságunknak ezen adatkezeléssel járó tevékenységeinek mi a jogalapja.

2.1 Regisztráció a muzix.hu honlapon

A tevékenység rövid leírása: A honlapon Ön a ’Bejelentkezés és Regisztráció’ menüpontja alatt tud regisztrálni és a regisztrációval létrehozni saját felhasználói fiókját. A regisztráció csak a jelen pontban foglalt személyes adatok megadásával lehetséges, ezért ha Ön nem adja meg a regisztráció során kért személyes adatokat, a regisztrációja sikertelen. Sikertelen regisztráció esetében a bevitt adatok nem kerülnek rögzítésre. Ön a regisztráció során megadott személyes adatait a honlap ’Saját fiók’ menüpontja alatt tudja ellenőrizni, megváltoztatni és törölni. Társaságunk a felhasználói fiók törlését az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásaként és a regisztráció során megadott adatok törlése iránti kérelemként értelmezni. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A fentieknek megfelelően Társaságunk a regisztráció során megadott adatokat törli, ide nem értve a már teljesített megrendelések adatait, amelyekkel kapcsolatos adatmegőrzési határidőkre kötelező számviteli és adójogi jogszabályok vonatkoznak.

Az adatkezelés célja: az Ön számára a kapcsolattartás megkönnyítése, teljesebb felhasználói élmény nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja: tájékoztatáson alapulón önkéntes hozzájárulás.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználói fiók törléséig vagy az adatkezeléshez való hozzájárulás egyéb módon történő visszavonásáig.

A személyes adatok címzettjei: a regisztráció során az Ön által a fentiek szerint megadott adatok a regisztráció véglegesítését követően egyből a Tárhelyszolgáltató szerverére kerülnek rögzítésre.

2.2 Termékrendelés a muzix.hu oldalon működő webáruházból

A tevékenység rövid leírása: Ön az adatokat a termék kosárba helyezését követően tudja megadni. A termékrendelés során az Ön által megadott adatok a termékrendelés véglegesítését követően (’Megrendelés’ gombra kattintással) kerülnek elküldésre Társaságunk részére.

Az adatkezelés célja: Társaságunk által forgalmazott termékek tárgyában kötött adásvételi szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. Az e-mail cím kezelésének a célja a Társaságunkat az Ekertv. 6. § (2) bekezdése alapján terhelő jogszabályi kötelezettség (visszaigazoló e-mail küldése) teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Önnel kötött szerződés, illetve Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont), fizetéssel kapcsolatos adatok (bankszámlaszám, utánvét), kiszállítási határidő.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat Társaságunk a megrendelés teljesítésétől a polgári jog általános öt éves elévülési idő végéig (Ptk. 6:22. §) kezeli, ezt követően törli. A polgári jogi elévülési időn belül előfordulhat, hogy Ön és Társaságunk között jogvita merül fel, amely szükségessé teszi a konkrét megrendelés beazonosítását, amely az Ön által a termékrendelés során megadott adatokkal lehetséges. A termékrendelés során kiállított számlákat az Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján a Társaságunk 8 évig köteles megőrizni.

A személyes adatok címzettjei: Társaságunk a Futárszolgálatok részére csak a termék kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat továbbítja, így: az Ön nevét, szállítási címét, e-mail címét, telefonszámát. Az Ön nevének és szállítási címének továbbítása a termék kézbesítéséhez, az e-mail cím és a telefonszám pedig a kiszállításhoz szükséges kapcsolattartás, így különösen a kiszállítás konkrét időpontjának egyeztetése céljából szükséges. A termékrendelés során kiállított számlát Társaságunk a Könyvelő részére továbbítja. Társaságunk a megrendelés adatait jogvita esetében az Ügyvéd részére továbbíthatja.

2.3 Adatkezelés fogyasztói panaszkezelés során

A tevékenység rövid leírása: Ön a Társaságunktól vásárolt termékek vonatkozásában jogszabályból eredő jogával élve kellékszavatossági és/vagy jótállási igényt jelenthet be Társaságunk részére, továbbá élhet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elállási jogával. Az Ön a panaszát az info@muzixgroup.com e-mail címre írt e-maillel, vagy a + 36-30-907-0709 telefonszámon tett bejelentésével teheti meg. A telefonhívást Társaságunk nem rögzíti, az e-mailben írt panaszok egyből a Tárhelyszolgáltató szerverére kerülnek rögzítésre elektronikus formában.

Az adatkezelés célja: a Társaságunk által forgalmazott termékek tárgyában a jogszabályból eredő jótállási- és kellékszavatossági kötelezettség, továbbá vállalt jótállási kötelezettség alapján bejelentett igény teljesítése és kezelése, az egyéb panasz, vagy tájékoztatás iránti kérések megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Önnel kötött szerződés, illetve Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, a panaszkezelés során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama: a beérkezett panaszokat (jótállási-, kellékszavatossági igény, kártérítési igény, elállási nyilatkozat, stb.) Társaságunk a polgári jogi általános öt éves elévülési idő végéig (Ptk. 6:22. §) kezeli, ezt követően törli. A polgári jogi elévülési időn belül előfordulhat, hogy Ön és Társaságunk között jogvita merül fel, amely szükségessé teszi a konkrét panasz beazonosítását, amely az Ön által a panaszbejelentés során megadott adatokkal lehetséges. Társaságunk a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján a szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni.

A személyes adatok címzettjei: A fogyasztói panaszkezelés során felvett adatokat Társaságunk szükség szerint az Ügyvéd részére továbbíthatja.

2.4 Adatkezelés a muzix.hu és muzixgroup.com honlapok meglátogatása során

A tevékenység rövid leírása: a honlapok meglátogatásával Társaságunk automatikusan adatokat gyűjt. Ezek a személyes adatok nem alkalmasak arra, hogy segítségükkel Önt közvetlenül beazonosíthassuk.

Az adatkezelés célja: a honlapok rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, a honlapokat érő támadások beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztikai célok.

Az adatkezelés jogalapja: Társaságunk ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a honlapok rendeltetésszerű és biztonságos működését biztosítani tudja.

A kezelt adatok köre: IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa.

Az adatkezelés időtartama: az adatok naplózását a ok automatikusan végzik el, és 30, azaz harminc napig tárolják, majd automatikusan törlik.

A személyes adatok címzettjei: Társaságunk ezeket az adatokat senkinek nem továbbítja.

2.5 Hírlevélre feliratkozás

A tevékenység rövid leírása: Önnek a honlapok meghatározott felületén lehetősége van Társaságunk által e-mail útján kiküldésre kerülő, a termékekről, illetve Társaságunk által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló hírlevélre történő feliratkozásra. Ön a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott adatait bármikor módosíthatja és hírlevélről bármikor leiratkozhat az info@muzixgroup.com e-mail címere küldött levéllel.

Az adatkezelés célja: Társaságunk termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése, akciók és kedvezmények kommunikálása.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő külön feliratkozással ad meg.

A kezelt adatok köre: név és e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: az adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart. Leiratkozás esetében Társaságunk a leiratkozás iránti kérelmet haladéktalanul feldolgozza, és a kérelem beérkezését követő 2, azaz kettő munkanapon belül az adatot törli.

A személyes adatok címzettjei: a hírlevélre történő feliratkozás során az adatok a Tárhelyszolgáltató szerverére kerülnek rögzítésre elektronikus formában.

SÜTIK (COOKIE-K) HASZNÁLATA

Mik azok a sütik (cookie-k) és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről honlapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet6 cikkének (1) bekezdése alapján az Ön hozzájárulása.

Milyen sütiket használ a muzix.hu honlap?

A honlap ún. rövid időtartamú sütiket (session-id cookies, vagy munkamenet sütik) használ, amelyek ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig Ön használja a honlapot, azt követően automatikusan törlődnek. A munkamenet sütik nélkülözhetetlenek a honlapunkon történő navigáláshoz, honlapunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a sütik az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, de nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, vagy melyeket marketing célból fel lehetne használni.

A honlap ún. hosszú időtartamú sütiket (long term cookies) is használ, melyek hosszabb ideig vagy a tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A sütik tárolási ideje az Ön által használt internetböngésző beállításaitól is függhet. Társaságunk analitikai vagy teljesítményfigyelő sütiket is használ, amelyek célja, hogy megkülönböztesse és számlálhassa a honlap látogatóit és figyelni tudja, hogy a felhasználók miként használják a honlapot, például mely oldalakat látogatják a leggyakrabban, illetve kapnak-e hibaüzenetet honlapokról. Ezen sütik révén tárolja Társaságunk az Ön felhasználói nevét és jelszavát, biztonságos belépést nyújt a honlapra, biztosítja a honlap egységes megjelenését, valamint gyűjti a honlap használatával kapcsolatos információkat. Ezek a sütik nem gyűjtenek az Ön azonosítására alkalmas információkat, tekintettel arra, hogy az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.

Társaságunk funkcionális sütiket is használ a honlapon. Ezek a sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy Ön milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, a választott nyelv, a régió, ahol Ön tartózkodik, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében az Ön által végrehajtott felhasználói változtatások). Ön a funkcionális sütik alkalmazásával használhatja a honlap egyes szolgáltatásait. A funkcionális sütik nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét és Társaságunk nem használja fel azokat olyan célra, hogy hirdetéseket jelenítsen meg Önnek más weboldalakon keresztül.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a honlap esetleg nem az elvárt módon működik.

Társaságunk különböző szolgáltatások kódjait használja, melyek sütiket helyez(het)nek el az Ön számítógépén. Társaságunk az alábbi szolgáltatások kódjait használja: a Google Adwords remarketing  követő kódját, amelynek célja, hogy Társaságunk a Google Display hálózatba tartozó weboldalakon remarketing hirdetéseket jelenítsen meg az Ön számára; a Facebook pixel kódját, amelynek célja, hogy az Társaságunk a Facebookon hirdetéseket jelenítsen meg az Ön számára; a Google Analytics kódját, amelynek célja, hogy Társaságunk a honlappal kapcsolatos látogatottsági statisztikát gyűjtsön, a Purechat kódját, amelynek célja, hogy amuzix.hu webáruházban valós idejű chatszolgáltatást biztosítson: az Addthis kódját, amelynek célja, hogy az oldalunkra látogatók eloszlását méri és statisztikát készít, hogy mely termékekre irányult a figyelem, illetve hányan osztották meg az oldalt.

A honlap által használt cookiek főbb jellemzői:

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.

Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.

come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.

predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap.

currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Barion Pixel cookie-k A Barion Payment Zrt. a Barion fizetési megoldás alkalmazása során a csalások megelőzése érdekében cookie-kat alkalmaz (ezek a ba_vid, ba_vid.xxx, és a ba_sid cookie-k), ezek személyes adatokat (profilt) is kezel. Barion fizetés esetén ez Eladó csak ezen cookie-k használatával tudja a fizetést biztosítani, ezeket kikapcsolni nem tudja.A ba_vid cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásokból származó adatokról tudjuk, hogy egy felhasználtól származnak.A ba_vid.xxx cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásokat követhesse a Barion Zrt. két munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatás időbélyege az adott honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély.A ba_sid cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a munkamenetet azonosítani tudja a Barion Zrt. honlapokon átívelően. A ba_vid és ba_vid.xxx cooke-k tárolási ideje az utolsó frissüléstől számított 1,5 év, a ba_sid cookie tárolási ideje 30 perc. Az adatokat a Barion Zrt. tárolja. A Barion Cookie tájékoztatója itt érhető el: https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

A harmadik féltől származó sütkiről további információk (third party cookie) részletesebben itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA, AZ ADATBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK

Mit kell tudni még Társaságunk adatkezeléséről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a termékrendelés illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének, amelyért Társaságunk nem vállal felelősséget.

Ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

-        a regisztráció törlésével,

-        az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

-        a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 2, azaz kettő munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, továbbá bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetében az adott regisztráció megszüntetésével egyidejűleg adatokat haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak biztonságáról?

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakkal ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK, AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

-        Ön jogosult a Társaságunk által végzett adatkezelésről tájékoztatást kérni;

-        Ön jogosult a Társaságunk által kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését kérni;

-        Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével);

-        Ön gyakorolhatja az adathordozhatósághoz valójogát;

-        Ön a bíróság előtt jogorvoslattal élhet, továbbá a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

-        Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

-        Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

-        Telefon: +36-1-391-1400

-        Fax: +36-1-391-1410

-        E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

-        Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozóink által – feldolgozott

-        adatairól,

-        azok forrásáról,

-        az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

-        időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

-        az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

-        adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

-        az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15, azaz tizenöt napon belül (legfeljebb azonban 1, azaz egy hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről való tájékoztatással.

Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15, azaz tizenöt napon belül (legfeljebb azonban 1, azaz egy hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15, azaz tizenöt napon belül (legfeljebb azonban 1, azaz egy hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30, azaz harminc napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk, ha az Adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ennek érdekében Társaságunk az Ön által kért adatokat – a konkrét adatokkal kapcsolatos adatkezeléstől függően – .jpg, .pdf, .doc, .ecxel formátumban adathordozó (első sorban CD) vagy elektronikus üzenet útján bocsátja az Ön, vagy az Ön által megjelölt más adatkezelő rendelkezésére,

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

Melyek a főbb, tevékenységünkre irányadó jogszabályok?

-  a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

-  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

-  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

-  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

-  az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv.)

-  a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

-  a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

-  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására. Az Adatkezelési Tájékoztató és az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://muzix.hu/adatvedelem aloldalon történik.

Budapest, 2021. február 05.