ELÁLLÁSI JOG

Kivonat a Muzix Group Kft Muzix.hu webáruházának Általános Szerződési Feltételeiből

4.1 A Vevő a Szerződés megkötésétől a Termék átvételéig jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A Vevő az info@muzixgroup.com E-Mail címre írt elektronikus levélben gyakorolhatja elállási jogát, melyhez a következő adatokat kell felsorolnia: Megrendelésszámot, a megrendelő nevét és címét, valamint a megrendelt, de elállási szándékkal érintett termékeket. Amennyiben egyidejűleg több terméket is rendelt, de nem mindegyiktől kíván elállni, úgy különösen fontos, hogy pontosan sorolja fel mindazokat a termékeket, amelyek esetében elállni kíván a vásárlástól. A Muzix Group Kft. a Vevő jelen pontban foglalt elállása esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek.

4.2 A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Muzix Group Kft. a Szerződés megkötésétől a Termék Vevő általi átvételéig jogosult a jogügylettől elállni, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Szerződés tárgyát képező Terméket a Muzix Group Kft. beszállítói nem tudják a Muzix Group Kft. rendelkezésére bocsátani megfelelő időben, vagy a Termék vételára a Honlapon hibásan került feltüntetésre. A jelen pontban foglalt elállás esetén a Muzix Group Kft. jogosult, de nem köteles a Termék helyett a Termékkel megegyező tulajdonságú új Terméket a Vevő részére felajánlani. A Muzix Group Kft. a jelen pontban foglalt elállás esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Muzix Group Kft. az elállást nem köteles megindokolni. A Muzix Group Kft.-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni, és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a Termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése, a csőd-, felszámolás- vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Vevő által történő rendelés, továbbá a jogi személy Vevő jegyzett tőkéjét meghaladó értékű Megrendelés.

4.3 Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül (a továbbiakban: ”Fogyasztó”), jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A jelen pontban foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány. A Fogyasztó a Termék átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül jogosult elállni. A Fogyasztó az elállási jogával a Muzix Group Kft.-nek a Muzix Group Kft. postacímére ajánlott tértivevényes levélként elküldött, vagy az info@muzixgroup.com e-mail címre e-mail útján eljuttatott egyértelmű elállási nyilatkozatával (a továbbiakban: ”Elállási nyilatkozat”) élhet. A levél vagy e-mail formájában tett Elállási nyilatkozatot határidőben közöltnek kell tekinteni, ha azt a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 14 napon belül elküldi / postára adja a Muzix Group Kft. részére. Az Elállási nyilatkozatot a Fogyasztó a Honlapon közzétett és erre a célra készített formanyomtatvány kitöltésével és a jelen pontban foglaltak szerinti közlésével is megteheti.

4.4 A Fogyasztó az Elállási nyilatkozat megtétele után haladéktalanul köteles a Terméket saját költségén a Muzix Group Kft. részére visszajuttatni. A Muzix Group Kft. a Teljes árat az elállási nyilatkozat átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Muzix Group Kft. addig visszatartja a Termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza vagy hitelt érdemlően nem bizonyította, hogy a Terméket visszaküldte a Muzix Group Kft. részére. A Vevő köteles a Termék kipróbálásához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni a Muzix Group Kft.-nek. A Muzix Group Kft. megtagadhatja a Termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza a Muzix Group Kft.-nek, hogy az átvétellel a Muzix Group Kft.-nek költsége merülne fel.

4.5 A Fogyasztó nem jogosult elállni a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja értelmében minden olyan Termék megvásárlásától, amely Termék egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (a továbbiakban: ”Higiéniai termék(ek)”). A felsorolás szerint, de nem teljeskörűen:

Fül nyílásába helyezhető fülhallgatók, fejre helyezhető fejhallgatók, melyek bőrfelülettel, hajjal és/vagy testnedvekkel érintkeznek.

A Muzix Group Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelmi Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály NFM_ERK/87559/2017 számú állásfoglalása alapján a rendeltetésszerű használat szerint hallójáratba helyezendő fülhallgatók és egyéb „in-ear” Termékek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja szerinti Higiéniai terméknek minősülnek, mivel ezen Termékek védő csomagolása eltávolítása után nem zárható ki, hogy a Termék emberi testtel, testnedvekkel vagy baktériumokkal érintkezett. A Vevő a Higiéniai termékek vonatkozásában akkor jogosult élni az elállási jogával, ha a Higiéniai termékcsomagolását nem bontotta fel.

4.6 A Muzix Group Kft. a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Muzix Group Kft. a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

4.7 A Felek megállapodnak, hogy a jelen fejezetben foglalt elállási jog érvényesítésével egymásnak okozott esetleges károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak. A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg.